انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک خانواده طفل دار در الويستا توسط پوليس گرفتار شد

ديروز مورخ 14 اپريل 2009 يک خانواده طفل دار در الويستا توسط پوليس گرفتار شد

اين خانواده داراي دو فرزندي است که در سويدن تولد شده اند . اين خانواده از ولايت ننگرهار ميباشد . خانواده متذکره در سال 2006 به سويدن آمده ودرين مدت در حالتي بي سرنوشتي قرارداشته و دچار تکاليف رواني گرديده اند و پيوسته از تابليتهاي ضد اضطراب استفاده ميکنند. شماره تيلفون 0735656098

 

وغرض معلومات بيشتر به شماره 0735638032 تماس بگيريد

Lämna ett svar