انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

يک اپارتمان در ستوکهولم به کرايه گرفته ميشود

يک خانواده  ( زن وشوهربا دو طفل ) ميخواهد که يک  اپارتمان دو ويا سه اتاقه را براي يکسال در ستوکهولم به کرايه بگيرد.حد اکثر کرايه از 6000 کرون تجاوز نکند. غرض معلومات بيشتر به شماره تيلفون 0736320112 ويا ايميل زير تماس بگيريد

mitrafazli@hotmail.com

 يادداشت : اعلانات شما بعدازين در بخش نيارمنديها نشر ميشود

 

Lämna ett svar