انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

ورکشاپ ترمیم موتر

ورکشاپ ترمیم موتردر هالونده سنتروم  به مدیریت افغان

ترمیم موتر ، فروش پرزه ها ، انواع تایر و شستن موتر 

این ورکشاپ هر روز باز است و برای افغانها تخفیف در نظر گرفته شده است 

 

 غرض معلومات بیشتر به شماره تیلفون زیر تماس بگیرید

08-53172645      
آدرس

Hallunda centrum
Borgvägen 2-4
16845 Norsborg
www.hallundabilverkstad.se
info@hallundabilverkstad.se

 

Lämna ett svar