انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

وبینار معلوماتی در مورد امورات مهاجرتی در سویدن

انجمن افغان ها در سو‌یدن در طول سال ۲۰۲۴ (۹) وبینار معلوماتی را در موارد مختلف اداره مهاجرین به شکل آنلاین برگزار می کند.
و قرار است اولین برنامه معلوماتی در مورد اقامت های از طریق ازدواج یا äktenskap och försörjningskrav باشد ، شما عزیزانی که در خصوص اقامت سویدن از طریق ازدواج سوالاتی دارید در قسمت پایانی این متن بنویسید تا در روز معین شده در این مورد پاسخگو باشیم.
زمان : ۳۱ مارچ
ساعت : ۱۹:۰۰ به وقت سویدن
مکان : آنلاین / زوم
برای معلومات بیشتر و راجستر خود به شماره های ذیل تماس بگیرید.
+46 73 730 36 09
+46 76 040 07 63

Lämna ett svar