انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات

واکنش به بودجه ی مشترک بلوک سبز و سرخ

بودجه ی مشترک احزاب اپوزیسیون روزگذشته معرفی شد.
این بودجه با واکنش هایی منفی ازجمله ازسوی فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات و آندرش بوری، وزیردارایی روبروشد.
در بودجه ی بلوک سبز و سرخ، کمک هزینه ی بیشتر برای بیماران و بیکاران، مالیات کمتر از بازنشستگان و کمک های بیشتر به کمون ها منظورشده است.
یکی از موارد این بودجه که باانتقاد فردریک راین فلدت روبروشده، حفظ تخفیف مالیاتی برای افراد شاغل است،


 دراین بودجه آمده است که افراد شاغل دارای حقوق زیر ۴۰ هزارکرون در ماه مشمول تخفیف مالیاتی می شوند. حقوق بیش از چهل هزارکرون، تخفیف کمتری خواهدداشت و برای حقوق بیش از ۸۰ هزارکرون، تخفیفی درنظرگرفته نخواهدشد. فردریک راین فلدت، شب گذشته در مناظره ای با مونا سالین در برنامه ی خبری(اکتويل)   تلویزیون گفت که دولت همواره بخاطر کاهش مالیات بر درآمد مورد انتقادبود و گفته می شد که غیر اقتصادی ست، ناعادلانه است، باعث ایجاد کارهای جدید نمی شود و بیشتر ثروتمندان از آن نصیب می برند، درحالی که هر سه حزب چپ در بودجه ی خود با  ۶۹ میلیارد از ۷۱ میلیارد کرون تخفیف مالیاتی موافقت دارند و این نشان می دهد که کاهش مالیات ها درست بوده است.
اما مونا سالین درپاسخ بر دشواری به عقب برگشتن و تغییر زیاد در مالیات ها تاکیدمی کند. او می گوید که اگر دولتی سبز و سرخ تشکیل شده بود، کاهش مالیات ها را اجرانمی کرد، اما اینک نمی توان ساعت را به عقب برگرداند. بااین حال کارایجادنشده است و برای افراد حقوق بگیر باید شرایط آرامی وجودداشته باشد. او همچنین گفت که در آستانه ی بازگشت رشد اقتصادی به وضعیت سابق آن هستیم و اولویت باید بر سرمایه گزاری برای ایجاد کار باشد.
از موارد دیگر در بودجه ی بلوک سبز و سرخ تعیین مالیات بر دارایی و مستغلات که با مالیات ویژه ای بر ویلاهایی با ارزش بیش از چهار و نیم میلیون کرون، تکمیل خواهدشد. مالیات بر موادسوختی و آلاینده ی محیط زیست افزایش خواهدیافت، در اموردفاعی صرفه جویی خواهدشد و تخفیف خدمات خانگی نیز حذف خواهدشد.
آندرش بوری، وزیر دارایی، بودجه ی احزاب اپوزیسیون را تهدیدی برای اقتصاد سوئد می داند. او دراین زمینه به تعیین کمک هزینه های بیشتربرای بیکاران و بیماران اشاره می کند.
او می گوید که با این بودجه، خطر بازگشت بیماران طولانی مدت که به بازنشستگان پیش از موعد تبدیل می شوندخطر بازگشت بیماران طولانی مدت که به بازنشستگان پیش از موعد تبدیل می شوند وجود دارد. در کوتاه مدت رشد اقتصادی کاهش خواهدیافت و درنهایت دارای بازارکاری ضعیف تر با شمار بیکاران بیشتر و اشتغال کمتر خواهیم بود.
اما رئیس امورمالی بانک نوردیا نظر آندرش بوری را نمی پذیرد و می گوید نه در کوتاه مدت بلکه در درازمدت سیاست بلوک سبز و سرخ می تواند تاثیراتی بر اقتصاد سوئد بگذارد.  محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se

منبع : سايت پژواک 

 

Lämna ett svar