انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Uncategorised

هشتمین مجمع نمایندگان شورای مهاجران وپناهندگان افغان مقیم آلمان تدوير يافت

هشتمین مجمع نمایندگان شورای مهاجران وپناهندگان افغان مقیم آلمان بتایخ هشتم مارچ سالجاری درسالون یاسمین درشهرکسل آلمان دایرگردیده

وپس ازقرائت پیام های همبستگی ، حمایت و پشتیبانی اتحادیه های انسجام هنرهاوفرهنگ ، سینماگران افغان دراروپا وپیام انجنیرابراهیم دهقان نماینده مرکزکلتوری افغان های شهرمونسترآلمان ، آقای اسدالله رهیاب رئیس شورای مهاجران وپناهندگان افغان گزارش کارهیئات رئیسه را درفاصله دومجمع ارائه وآن را به بحث ونقد ونظرگذاشت که آقایان هریک : زلمی رزمی ،نجیب شمال، لعل محمددرانی ،خلیل رخشان وخانم مرضیه اسرع پیرامون آن صحبت نمودند . سپس آقای رهیاب با اعلام ختم دوره کاردوساله وکناره گیری خودواعضای هیئات مدیره ، برطبق حکم منشورشورا، انتخاب وتعیین رئیس واعضای هیئات مدیره جدید را پیشنهاد کرد که براساس رای دهی و انتخابات آزاد وسری ذوات آتی بحیث مسئولین جدید شورا منتخب گردیدند :– آقای زلمی رزمی مدیرمسئول نشریه تصویربحیث رئیس شورای مهاجران وپناهندگان افغان – آقایان داکتراحمدشاه حمید و سیدصلاح الدین امین بحیث معاونین – آقایان داکترمحمدظاهربارز، عتیق الله کهسان ،نجیب شمال وخانم شفیقه حسان بحیث اعضای اصلی هیئات مدیره وآقای لعل محمددرانی بحیث عضوافتخاری هیئات مدیره – آقای نورالله نوری بحیث مسئول وآقای احد شفیعی وخانم مریم طهماس بحیث اعضای هیئات نظارت تعیین وانتخاب گردیدند .دراخیرآقای زلمی رزمی رئیس منتخب جدیدشورای مهاجران وپناهندگان افغان ضمن سپاس وقدردانی از رای اعتماد حاضرین جلسه ازکارکردهای روسای قبلی وبویژه آقای رهیاب وهمکارانش به نیکوئی یاد کرده گفت : ازسه دهه به اینطرف ملیونها هموطن ما بدلایل مشخصا سیاسی وبرای نجات جان وبرخی هم بدلایل جنگ وناامنی ویا فشارهای اجتماعی واقتصادی درسراسردنیا پراگنده اند که ازآنجمله یکصد هزارنفرآن درآلمان بسرمیبرند وازین تعداد ١٥ هزارافغان تابعیت آلمانی حاصل کرده ، حدود ٣٠ هزارتن اجازه اقامت گرفته اند وبیش ازپنجاه هزارهموطن دیگرما یا دوسیه های پناهندگی شان بررسی نشده ودربی سرنوشتی وبلاتکلیفی قراردارند یا ( دولدونگ ) دارند ودرلست اخراجی ها قراردارند اینها همه بکمک وراهنمایی ، حمایت وپشبانی ودفاع دسته جمعی ازحق پناهندگی که درواقع دفاع از انسانیت است ، نیازمند اند متاسفانه چند اتحادیه یی بشمول شورای مهاجران وپناهندگان افغان که ثبت وراجسترشده اکثرا طرف استفاده همگان قرارنداشته ونتوانسته اند پیوندها را مستحکم وصمیمانه ساخته وحضور خودرا بحیث مدافعین آنان جلوه گرسازند . جامعه افغانی نیازبیک پل ارتباطی داردکه بتواند بجای آشفگی وپراگندگی پیوندهارا مستحکم وپناهجویان را درامرمبارزه ودفاع مشترک ازحق پناهندگی بسیج سازد واین پل ارتباطی هم فقط همین شورای مهاجران وپناهندگان افغان است که می تواند با کاروتلاش جمعی وگروهی درعرصه های کمک و رسیدگی به امورمهاجرت وپناهندگی وفعالیت های فرهنگی وکلتوری پیوندها ورابطه هارا مستحکم تر وصمیمانه ترکند وبا کمک های عملی خویش شورا را هویت روشنتری بخشد . شورای مهاجران وپناهندگان افغان برای تحقق آرزوهای مشترک نیازبه حضورفراگیرتک تک پناهجوی هموطن خود دارد من بنمایندگی ازاعضای هیئات مدیره جدید از تک تک هموطنان خویش درخواست حمایت کرده ودست همکاری وهمیاری تانرا پیشاپیش میفشارم .
منبع : سايت مشعل

Lämna ett svar