انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

نیاز به مترجمان به زبانهای دری و پشتو

شرکت ترجمانی سولنا به مترجمان زبانهای دری و پشتو اشد ضرورت دارد

Solna Tolk & Translation AB

Solna Torg 19, Plan 5

171 45  SOLNA , 171 45  SOLNA , www.solnatolk.se , info@solnatolk.se ,Tel:08-507 333 30 ,Mobil.0768-345 333

 

 

Lämna ett svar