انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

نیاز به دو مستری موتر در یک ورکشاپ

یک ورکشاپ موتر به مدیریت یک افغان به دو نفر مستری نیاز دارد . این ورکشاپ در سولنا موقعیت دارد. 

غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0707747051 تماس بگیرید. 

Lämna ett svar