انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

نورضيا فرين

انجينير نورضيا فرينمتولد شهر کابل بوده تحصيلات عالی خود را در رشته تخنالوژی نفت وکيميا در اتحاد شوروی سابق با اخذ درجه ماستری(ديپلوم انجينير) شيمی به اتمام رسانيده است.
انجينير نورضيا(فرين) پس از ختم تحصيلات عالی در وزارت معادن و صنايع ايفای وظيفه نموده است. موصوفه بمثابه يکی ازفعالين بخش زنان در امر تساوی حقوق وآزادی های زن مسئو ليتهای بزرگی را در شرايط دشوار کشور انجام داده است.
بعد از تغير اوضاع و شرايط در کشور, وی مجبور به ترک وطن گرديده و از مدت يازده سال بدينسو با فاميل خويش در کشور سويدن زندگی مينمايد.
انجينير نورضيا فرين از جمله ء موءسيسين و مسئول بخش زنان در انجمن افغانهای يو تيبوری, و از آغاز سال 2004 بدينوسو بصفت مسئول بخش زنان انجمن فرهنگی ميهن فعاليت دارد.
علاوتاً موصوفه گرداننده ء سايت انترنيتی انجمن فرهنگی ميهن بوده و مسئوليت تخنيکی راديو ميهن را نيز بعهده دارد.

در مورد فعاليت های بخش زنان انجمن فرهنگی ميهن از طريق سايت ميهن در رويداد های شهر گوتنبرک معلومات را بدست آورده می توانيد.

Lämna ett svar