انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

نوجوانان پناهجوی افغان در شهر استاکهولم به تحصن پرداختند

حوالی ساعت هشت شب سه شنبه مورخ هشتم اگست نوجوانان پناهجوی  افغان که پیشروی پارلمان سویدن به تحصن پرداخته بودند توسط راسیتستها و افراد خارجی ستیز مورد حمله قرار گرفتند. دیروز این تحصن کنندگان  محل خود را تغییر داده واز  پیشروی پارلمان به طرف میدبوری پلتسن ( Medborgarplatsen )  جابجا شدند . 

انجمن افغانها در سویدن از حرکت این پناهجویان حمایت نموده و حمله راسیستها را شدیدا تقبیح مینماید . ما از افغانهای عزیز خود صمیمانه تقاضا مینماییم تا این نوجوانان را حمایت کنند .

Lämna ett svar