انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

نوبهار همت بعد از پنج سال ، اجازه اقامت دريافت

نوبهار همت که درسال 2004 به سويدن پناهنده شد ، اينک بعد از حدود پنج سال توسط محکمه مهاجرتي وسپس اداره مهاجرت برايش اجازه اقامت صادر شد

آقاي نوبهار همت قبلاٌ اجازه اقامت مؤقت داشت وبا ختم آن فيصله اخراجي وي صادر شد ودر اپريل 2008 توسط پوليس گرفتار و مدتي در نظارتخانه اداره مهاجرت در کوليريد بسر برد وبه اساس اعتراضات وسيع عليه گرفتاري وي وحمايت گسترده مردم منطقه از ايشان ، آقاي همت از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد و همزمان فيصله اخراجي وي به محکمه مهاجرتي شکايت شد. در ماه جنوري 2009 حکم محکمه صادر شد که نوبهار همت نبايد به افغانستان ديپورت شود . محکمه به اين نتيجه رسيد که نوبهار همت که از شمال افغانستان فرار نموده وتاهنوز هم  وضعيت منطقه ناامن بوده و امکان ديپورت وي به آنجا امکان پذير نميباشد .اکنون  اداره مهاجرت اين فيصله محکمه را نيز قبول نموده است . آقاي نوبهار در منطقه اوسيدا زندگي کرده ودرين منطقه کلپ ورزشي کراته را افتتاح کرده وتعداد زياد جوانان سويدني راتمرين ميدهد . وي درسال 2003  قهرمان کراته در آسيا گرديده بود.

Lämna ett svar