انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

نمونه هاي فيصله هاي اداره مهاجرت در مورد اخراج به يونان مطابق مقرره دوبلين

اداره مهاجرت سويدن چهارمورد دوسيه پناهجويان افغان و يک مورد دوسيه يک پناهجوي سومالي را مطابق مقرره دوبلين بررسي نموده و درخواستي آنها را رد کرده وفيصله اخراج آنها را به کشور يونان صادر نموده است

 

 با يک نگاه کوتاه به دوسيه هاي پناهجويان افغان ديده ميشود که اين پناهجويان ابتدا خود را زير سن معرفي کرده ولي از لابلاي اسناد و يا سوابق پناهندگي شان در يونان و يا معاينه صحي اشکار گرديده که آنها داراي سنين بالا بوده و دلايل قوي وجود نداشته تا دوسيه هاي پناهندگي شان به عقيده اداره مهاجرت در سويدن بررسي گردد.در يکي از دوسيه هاي اين پناهجويان آمده است که اين پناهجوي افغان ابتدا به يونان مهاجرت کرده با نام ديگر و سن ديگر و سپس به هنگري  رفته وبا سن 20 ساله  درخواست پناهندگي داده و سپس به سويدن و داراي نام متفاوت بوده که متاسفانه از طريق نشان انگشت شناسايي شده است. پناهجوي ديگر از يونان ازطريق کشور هاي مختلف به سويدن آمده است . تذکره هاي آنها کاپي بوده و جنجال هاي معين در هويت دارند. غرض مطالعه اين دوسيه هاي به عنوان زير کليک کنيد

  Exempelbeslut i Dublinärenden rörande åldersbestämning av barn/vuxna  

اما صرف نظر از فيصله هاي اداره مهاجرت ، پناهجويان افغان بايد با کميشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين مقيم ستوکهولم و دفتر مشوره دهي براي پناهجويان  طبق اطلاعيه گذشته ( ذيل ) تماس تماس گيرند

درخواست تجديد نظر در مورد اخراج پناهجويان از سويدن به يونان مطابق مقرره دوبلين دو

 Överklagan gällande överföring till Grekland under Dublin II förordningen‏

ن.س

Lämna ett svar