انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

نفوس افغانستان چقدر است؟

 

مطلبی پژوهشی از پوهاند داکتر ا.ف. دانش استاد پوهنتون طبی کابل :
ریاست احصاییه مرکزی دولت افغانستان نفوس کشور را 28,6 میلیون قلمداد میکند.
وزارت معارف افغانستان میگوید نفوس کشور بالغ بر 39 – 38,9میلیون میگردد.
اما به باور وزارت صحت عامه کشور نفوس افغانستان بین 46,8و 58,55 میلیون است.
جالب اینجاست که هر سه اداره دولتی افغانستان برای این گفته های شان ارقام و اعدادی را نیز ارائه میکنند !
این در حالی که برخی منابع بین المللی نفوس کشور را حدود 31,3میلیون میدانند.طوری که دیده میشود تفاوت های میلیونی !!! بین این ارقام ارائه شده وجود دارد.

در ارتباط به همین موضوع یک تحقیق علمی جالب توسط پوهاند داکتر احمد فرید دانش صورت گرفته است که شما میتوانید آن را در اینجا مطالعه نمایید.

https://kums.edu.af/prs/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf

http://kmu.edu.af/Content/Post/Attachment/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%8546283c78-f62c-4ae7-906c-cc9d36557e31.pdf

Lämna ett svar