انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

نشست شورای زنان انجمن افغان ها در سویدن

با تاسف که به دلایل تخنیکی جلسه شورای زنان به تعویق افتید . زمان تدویر آن بعدا اعلان میگردد.

قرار است روز یکشنبه مورخ بیست و یکم ماۀ می گردهمایی شعبۀ زنان انجمن افغان ها در سویدن دایر گردد.
اشتراک تان در این جلسه، شعبۀ زنان را در برنامه ریزی هر چه بهتری فعالیت های آن شعبه یاری میرساند.
اعضای انجمن میتوانند آن عده از دوستان شان که مایل به اشتراک در این گردهمایی باشند را نیز در این جلسه دعوت نمایند.
زمان : یکشنبه بیست و یکم ماۀ می از ساعت دوازده الی دو بعد از ظهر.
مکان : ABF, Stockholm منزل پنجم اتاق Lapplandsrum
حضور گرم تان را پیشاپیش خوش آمد میگوییم.
شورای زنان انجمن افغان ها در سویدن

Lämna ett svar