انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

نشست سالانه شورای مشورتی مسجد افغانها

بنام خداوند استعانت کننده و هدایتگر
طبق فیصله اولین نشست مجمع عمومی افغانها در سال 2011 که منتج به تشکیل شورای مشورتی و شورای اجرائیوی مسجد افغانها گردید نشست سالانه شورای مشورتی مسجد افغانها روز یکشنبه 23 دیسمبر 2012 برگزار میگردد

از تمام اعضای محترم شورای مشورتی و شورای اجرائیوی مسجد افغانها، اعضا و مسئولین مرکز اسلامی، مسئولین سایر انجمنها و نهادهای افغانی و تمام اعضای مسجد افغانها دعوت بعمل می آید که درین نشست مهم که اعضای شورای اجرائیوی مسجد افغانها در فضای دموکراتیک و به اساس رأی مستقیم اشتراک کنندگان برای یکسال دیگر انتخاب میگردند و همچنان درین نشست گزارش مالی و کارکرد اعضای شورای اجرائیوی مسجد به حضور شرکت کنندگان محترم به صورت شفاف و روشن ارائه خواهد شد. اشتراک وسیع عزیزان درین نشست خیلی مهم و تعیین کننده بوده و مشوره ها و نظریات شان ممد کار در پیشبرد هرچه بهتر امور مسجد قرار میگیرد.

زمان: روز یکشنبه 23 دیسمبر 2012 شروع از ساعت 13:00 بعد از ظهر.
مکان: لوکال جدید مسجد افغانها واقع روگسوید ـ استکهلم
آدرس:
Hardemogatan 1
12467 Bandhagen

Lämna ett svar