انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

نشست سالانه انجمن افغانها در سویدن

نشست سالانه انجمن افغانها به روز شنبه تاریخ ۲۹ ماه اپریل 2017در رستورانت افغانی واقع لیلیهولمن تدویر یافت.
جلسه ساعت ۱۱:۳۰ آغاز گردید که در آن تعداد کثیری از اعضای انجمن و سایر علاقمندان شرکت نموده بودند.
در آغاز آقای امین وجدان منشی انجمن شرکت کنندگان نشست را خیر مقدم گفته و پیرامون این اجلاس معلومات ارائه نمود و سپس سه نفر به عنوان هیات رئیسه جلسه از جانب اعضای شرکت کننده  به ترکیب زیر انتخاب گردید:
جنرال جمعه گل خان نصر به حیث رئیس
خانم آزیتا رفعت معاون
آقای حریف معروف مسئول تحریر
پس از قرار گرفتن هیئت رئیسه در جایگاه روی اجندای جلسه رای گیری صورت گرفت که به اتفاق آراء تصویب گردید.
ماده اول آجندا گزارش کارکرد سال گذشته فعالیتهای انجمن بود که توسط محترم نسیم سحر رئیس انجمن افغانها ارائه گردید و در گزارش روی اساسنامه انجمن که یکی از مواد آن بیطرفی و عدم جانبداری از افراد و جریانهای سیاسی، قومی و یا مدهبی خاص و همچنان  دفاع از حقوق پناهجویان افغان تاکید صورت گرفت. گزارش مکمل را در اینجا بخوانید:گزارش فعالیتهای انجمن طی یکسال به جلسه سالانه مورخ 29 اپریل 2017

بعدا از محترم دوکتور اسد زیرک مسئول کمیسیون کنترول و نظارت دعوت شد تا گزارش شان را پیرامون عملکرد انجمن در یک سال گذشته به اشتراک بگذارند.
کارکرد انجمن از دید کمیسیون کنترول در امور اجتماعی و اقتصادی مثبت ارزیابی شد و کدام تخلف مالی به مشاهده نرسید و هیات اجراییه قبلی انجمن برائت حاصل نمود.

در بخش دیدگاه شرکت کنندگان در مورد گزارش محترم ورور صحبت نمودند و در بخش بحثهای آزاد نیز تعدادی از حاضرین نظر دادند و بیشتر به نقش جوانان در انجمن تاکید صورت گرفت. درپایان بحث های ازاد مصوبه رفع مسوولیت هیئت رهبری انجمن به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . همچنان پیشنهاد های هیئت اجرائیه د رگزارش اساسی مورد تائید قرار گرفت .
بعد از محترمه استادفریده زیرک مسئول کمیسیون تدارک انتخابات دعوت به عمل آمد تا کاندید و یا کاندیدهای این کمیسیون را در بخش ریاست، معاونت و سایر بخشها پیشنهاد نمایند‌.
ازین که هیچ فرد و یا افرادی نه خود و نه فرد دیگری را کاندید ننموده بودند هیات اجراییه قبلی با یک سلسله تغییرات در کمیسیون ها بعد از رای گیری با اکثریت اراء به عنوان هیات اجراییه جدید در یک سال پیش رو انتخاب گردید که لیست اعضا در ضمیمه گزارش ارائه میگردد:اعضای رهبری انجمن مصوب جلسه سالانه مورخ 29 اپریل 2017
در ضمن از یک تعداد ورزشکاران که در رشته های شان قهرمانی کسب کرده بودند تقدیر به عمل آمدواز جمله الهام شمال قهرمان کونکفوی چینی مورد تقدیر قرار گرفت  . اجلاس ساعت ۱۴:۰۰ با صرف غذا خاتمه پذیرفت.

گفتنی است که انجمن افغانها از همکاری و ایجاد شرایط برای تدویر جلسه سالانه انجمن توسط  مسوولین رستورانت ( MEZE delikatess) و جناب خالد ابراز سپاگذاری نمود . رستورانت با تهیه غذای لذیذ افغانی وپذیرایی و سرویس خوب مورد پسند حاضرین جلسه قرار گرفت .

Lämna ett svar