انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

نشست خانم هاي افغان در ستوکهولم

روز شنبه مورخ 10 اپريل نشست ميان خانمهاي افغان به ابتکار محترمه راحله آتش مسوول شوراي زنان انجمن افغانها در يکي از لوکال هاي سيترا سنتروم صورت گرفت. درين نشست در حدود45 نفر از خانمها با اطفال حضور داشتند. خانمهاي افغان در يک فضاي دوستانه يکجا باهم غذا صرف کرده و موسيقي افغاني شنيدند. خانمهاي افغان در پايان محفل قرار گذاشتند تا نشست بعدي زنان در ماه مي صورت گيرد 

 

  

  

Lämna ett svar