انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

!!ندا وفریاد مهاجر

 

در جوامع بشری که انسان ها در یک موقعیت جغرافیای که متشکل از خطوط شناخته شده بین المللی به اسم مملکت نامیده میشودزندگی میکنند ودرتمام کره زمین در عصر امروزی ممالک متعددی وجوددارد که دارای ازادی در چوکات قوانین معین مصروف زندگی بوده وهر کشور در تلاش بهبود وضع اقتصادی وبدست اوردن زندگی مرفه خویش در تلاش اند 

 

این کشور ها از منابع طبیعی خویش استفاده نموده برای رفع مواد ضرورت هر کشور به ممالک وغیره به واردات وصادرات می پردازند که در بر گیرنده روابط بین المللی می گیرد . قدرت وسرمایه جهت تسلط وتصاحب نمودن منابع بیشتر در صدد بدست اوردن منابع اقتصادی از ممالک دیگر که دارای مواد معدنی – نیروی کاری انسانی وغیره بوده به اشکال مختلف استفاده می کنند وبه تجاوزات مستقیم وغیر مستقیم فروختن اسلحه بین مملکت ها ایجاد تفرقه واحزاب مختلف میان خود کشور ها وگماشتن جاسوس ها ونماینده های وفا دار برای شان کار میکنند که از طریق سفارت های بین المللی ایجاد موسسات خیریه وغیره اتش نفاق وجنگ را افروخته به فروش اصلحه ومواد نظامی سود میبرند واز جانبی در تسخیر منابع زیر زمینی اقدام می نمایند واز این جنگ های تحمیلی نفع میبرند مثل افغانستان که همین حال شرایط ناگوارجنگ را سپری میکنند در این سه دهه بعد از سوریه بیشترین مهاجر را در دنیا دارد در ۷۰ کشور دنیا حضور دارند .که حدود ۶-۲ ملیون افغان همین اکنون با مدرک پناهندگی در دو کشور ایران وپاکستان زندگی میکنند . وقراراحصاییه مقامات ایران یک ملیون و۴۰۰ هزار افغان بدون مدرک در ایران زندگی میکنند ودرپاکستان نیز یک ملیون افغان بدون مدرک در ان کشور زندگی میکنند.
ودر حال حاضر تنها بیجا شده گان داخلی افغانستان به ۱۳۰ هزار میرسد واز سال ۲۰۰۱ تا حال امار تلفات جنگ به صد هزار میرسد که از این سبب مردم این دیاربرای امنیت جان خود – بخاطر زنده ماندن وحفظ ابرو وعزت شان مجبور به مهاجرت می شوند که زحمات ومشقت هایرا متقبل میشوند که همین حالاما وشما می بینیم که سیلی از مهاجرین از ممالک نا امن جنگزده تلاش نهایی خویش را نموده بخاطر حفظ جان خود پا به فرار گذاشته که حوادث ناگواروغم انگیزوتلخ رخ داده که از طریق رسانه های اجتماعی پخش می گردد واقعا قلب هرانسان با احساس را تکان میدهد ومن منحیث یک مهاجر وپناهنده فریاد میزنم که !
کجا ست قوانین حقوق بشر ؟
کجا است عدالت اجتماعی ؟
کجا است تامین عدالت حقوق بین امللی مهاجرین ؟
ماریا یوسفزی

Lämna ett svar