انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

ناموفق بودن پروژه ی کمک به پناهجویان بی مدرک

بخشی از اتحادیه ها و سندیکاهای شغلی پروژه ای را از چندسال پیش آغازکردند تا بتوانند به افرادی که فاقد مدرک  و اجازه ی اقامت هستند و ازسوی کارفرماهای خود نیز مورد سوء استفاده قرارمی گیرند کمک کنند، اما آنها نتوانسته اند موفقیتی دراین زمینه به دست بیاورد. این اتحادیه ها حدود سه سال و نیم پیش، یک مرکز امداد را برای این افراد ایجادکردند، اما تاکنون تنها موفق به جذب حدود ٣٠ نفراز آنها به این مرکزشده اند. یکی ازدلایل این امر، ناشناخته بودن این مرکزبرای پناهجویان معرفی شده است. هدف از ایجاد این مرکز به ویژه کمک به این پناهجویان در زمینه ی کار ارزان توسط آنها بود

به گزارش این اتحادیه ها، تعداد پناهجویانی که اجازه ی اقامت دریافت نکرده و به صورت مخفی زندگی می کنند بین ٣٠ هزار تا ۵٠ هزارنفراست. گفته می شود که حداقل نیمی ازاین پناهجویان که به کاری مشغولند با کارفرماهای خود مشکل دارند و ازسوی آنها مورد سوء استفاده قرارمی گیرند.
یکی ازاین پناهجویان که ٣٣ ساله است و ازجمله به کار نصب دستگاه های تصفیه ی هوا مشغول بوده می گوید که به سختی و بین ١۶ تا ١٨ ساعت در روزکارمی کرده، اما همیشه باخطر اخراج و ازدست دادن کارخود روبروبوده است. او می گوید که هرگز احترامی برای کار او قائل نبوده اند.
 از اتحادیه ی کارکنان مسکن نیز می گوید که شماراین دسته از پناهجویان بسیارزیاد و خیلی بیشتر ازآن تعدادی ست که دیده می شوند

محمدعقیلی

منبع : سايت پژواک

بيشتر در اين مورد در سايت راديوي سويدن به زبان سويدني 

Sverige sena med EU-regler för papperslösa

Lämna ett svar