انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به سرمنشی ملل متحد

جلالتمآب انتونيوگوتراش سرمنشى سازمان ملل متحد

با تقديم احترام فايقه !

در احوالي كه فاجعه و ماتم بزرگ ملى در افغانستان محصول عملكرد ناقص و مبين ناكامى ”جامعه بين‌المللى” و شكست فضاحت‌بار اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا و متحدان آن، ناشى از عدم رعايت تعهدات حقوقى و اخلاقى شان مى‌باشد و عواقب اسفبار آن بعد از دو دهه حضور گستردۀ آنان و تحميل جنگ و كشتار و صرف ملياردها دالر، سقوط پر ابهام دولت، خلاى قدرت و تبديل افغانستان به مأمن امن شرارت پيشه گان بين‌المللى مى باشد، براى افغانان مظلوم كه تراژيدى خونبار شان معلول مداخله و تجاوز خارجى است و ”جامعه جهانى” كه مكلفيت اخلاقى (Moralobligation) شان در قبال افغانستان اظهر من‌الشمس مى‌باشد، به آنان خيانت نموده است و بعد از چهاردهه جنگ تحميلى، باز هم  افغانستان را از حق گذار به صلح واقعى محروم مي‌سازند، مرجع صالح در جهان وجود ندارد، تا فرياد نعش آغشته بخون مادر وطن شان را رسانيده و بخاطر حق حيات خود و حق گذار كشور شان به صلح واقعى و پايدار دادخواهى نمايند.

بدينرو:

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى و مدافع حقوق افغان و افغانستان، با درك از نيات نيك جلالتمآب شما در قبال بزرگترين فاجعه حقوق بشر در فقيرترين كشور جهان كه بعد از چهل و شش سال جنگ تحميلى، در دور جديد بازي‌هاى بزرگ و رقابت شديد قدرت‌هاى رقيب بين‌المللى و منطقوى، معروض به سقوط گرديده است، مبرمترين موارد مربوط به مصايب جانكاه را بشما مطرح مي‌نمايد:

مبرهن است كه در صدر تمام خواست‌هاى ما، دفاع از حق حيات افغانان و حق گذار افغانستان به صلح واقعى و پايدار قراردارد و تجربه كوتاه دو هفته اخير و حوادث خونين و هولناك ميدان هوايى كابل، نمايانگر اين حقيقت تلخ است كه هردو حق متذكره كماكان در معرض خطر و تهديد جدى قراردارد، سيطره پاكستان، حضور هزاران تروريست بين‌المللى بخاطر عبور به آسياى ميانه و سينكيانگ، عوامل جنگ‌هاى نيابتى از فرسخ‌ها فاصله افغانستان به صلح واقعى هشدار مي‌دهد.

مقابله با اين تهديدات مستلزم شكل گيرى اداره قوى دولتى مى باشد و اين مامول زمانى ممكن ميگردد كه:

شوراى امنيت سازمان ملل متحد به دفاع از ارزش‌هاى مندرج در منشور آن سازمان و مفاد مسجل در ميثاق‌ها و اعلاميه جهانى حقوق بشر قرارداشته و به فيصله‌هاى دو سال اخير خود (فيصله شماره ٢٥١٣ – ٢٠٢٠م) و (چهارم اگست ٢٠٢١م) و همچنان ترويكاى توسعه يافته (ايالات متحده امريكا ، چين ، روسيه و پاكستان – مارچ ٢٠٢١م) در تعريف دولت آينده افغانستان و جلوگيرى از استقرار امارت اسلامى متعهد باشند.

استقرار امارت اسلامى طالبان ناقض حق حاكميت ملى افغانستان و مانع بزرگ در راه حاكميت قانون و سيادت آن است كه بدون اعمال اين دو حاكميت صحبت از صلح واقعى و حقوق و آزادى مردم همانند ”قراردار دوحه” يك سراب مى باشد.

مطابق بحكم بند ج ماده پنجاه و پنج منشور سازمان ملل متحد ، «احترام جهانى و موثر حقوق بشر، آزادي‌هاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد ، زبان و يا مذهب» و همچنان تمايل و تعهد در قبال تعهدات بين‌المللى افغانستان در قبال ميثاق‌هاى جهانى كه افغانستان به ان الحاق نموده است، بايد منبع تمسك به شناخت رسمى دولت طالبان باشد.

– افغانان همكار موسسات بين‌المللى بايد نجات يابند، البته جهان نبايد نسبت به سرنوشت سى مليون افغان مظلوم بى‌تفاوت و اين عمليه بحيث ”وجه‌المصالحه” و معامله سياسى قرار گيرد.

حوادث دو هفته اخير نشان داد كه متاسفانه كماكان ترور، تهديد، جنگ و توحش متوجه تمام مردم افغانستان است .

كتگورى هاى مختلف مردم:

– اقليت‌هاى مذهبى و قومى (هندوباوران و سك‌ها ، مهاجران بلوچ و … )

– كارمندان ارگان‌هاى حراست حقوق، قضات و څارنوالان كه با آمدن طالبان و رهايى زندانيان در معرض خطر جدى جانى قراردارند.

– ژورناليستان، روشنفكران، دگرانديشان، اهل هنر و موسيقى

– تعداد از كارمندان دولت و منسوبان قواى مسلح و …

در معرض خطرجدى قراردارند و مستلزم بذل توجه جدى و تدابير مشخص شوراى امنيت سازمان ملل متحد و حضور وسيع و معنى دار كميشنرى سازمان ملل متحد مى باشد.

– انجمن ضمن قدردانى از تعهد سازمان ملل متحد براى ماندن در افغانستان و رسانيدن كمك هاى بشر دوستانه به مليون‌ها انسان فقير و بيجاشدگان، از وقوع فاجعه عظيم بشرى درين احوال مصيبت بار كه مردم آماج حد اقل ده آفت بزرگ همانند كرونا، فقر، بيكارى و … مي‌باشند ، به جهان هشدار ميدهد.

– ضرور است تا:

كميسيون حقيقت ياب سازمان ملل متحد و حضور څارنوال محكمه جزايى بين‌المللى در افغانستان فعال گردد، تا افراد متهم و مظنون به ارتكاب جرايم جنگى، ضد بشرى و عليه بشريت و دزدان بيت‌المال افغانستان در داخل و خارج كشور شناسايى و به پنجه قانون سپرده شوند.

درين ارتباط ضرور است تا ملكيت‌هاى منقول افغانستان و منجمله طيارات وساير وسايل نظامى و ملكى فهرست و در سازمان ملل متحد راجستر گردد.

جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد!

ضرور است تا جلالتمآب شما و پاسداران ارزش‌هاى والاى انسانى مندرج در ميثاق‌هاى جهانى و اعلاميه جهانى حقوق بشر افغانستان را در وجود طالب، چند تنظيم و چهره‌هاى منفور كليپتوكرات كه همين اكنون بخاطر تداوم ”شركت سهامى” مذبوحانه تلاش دارند، خلاصه نفرماييد، مليون‌ها افغان در داخل و خارج افغانستان بويژه جوانان و زنان كه اكثريت بزرگ نفوس كشور را تشكيل ميدهند بخاطر انسانيت، ازادى، عدالت، مساوات، برابرى، ترقى و صلح رزميده و با مناديان صادق اين ارزش‌هاى متعالى و جهانشمول هم‌صدا مى باشند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك رسالت انسانى و تاريخى در قبال سرنوشت افغان و افغانستان از تمام پاسداران ارزش‌هاى ياد شده و نهادهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى متعهد بمردم و وطن، مي‌خواهد كه در يك حركت مدنى و بدور از هر نوع توسل به سلاح و خشونت بخاطر صلح واقعى و پايدار (كه خواست اساسى مردم، رمز بقاى كشور و با مفاهيم مصؤنيت، آزادى و عدالت تعريف ميگردد) و دفاع از حق و حقوق مردم اعم از زنان و مردان و آزادي‌هاى آنان به وحدت ملى ما، كه موجوديت افغانستان در گرو آن است، در تحت درفش سه رنگ ملى از ارزش‌هاى تاريخى و ملى و مواريث سترگ معنوى مشروطه خواهان بزرگ كه در صد سال اخير و در مراحل مختلف مردم بخاطر آن قربانى‌هاى زياد داده اند از حق حاكميت ملى كه بطور انحصارى و تغيیر ناپذير به مردم تعلق دارد و حاكميت قانون، استمرار كد مدنى و قانون جزاى افغانستان كه متضمن مجموع حقوق و آزادي‌هاى اساسى مردم است، دفاع نماييم.

افغانان با هر اسم و رسم سياسى و بشمول طالبان يكبار ديگر در معرض آزمون تاريخ قراردارند، كه چگونه با عبرت از گذشته دردناك، از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلى، نيابتى، ”سوريه شدن” و مأمن امن تروريستان بين‌المللى، جلوگيرى مينمايند.

با تجديد احترام فايقه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

Lämna ett svar