انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

مهاجرت براساس پيوند خانوادگي ومشکلات آن در سويدن

 پيشنهاد دولت سوئد (سويدن ) برای سختگیری بیشتر در شرایط تامین معاش افرادی که به واسطۀ فامیلی به سوئد مهاجرت می‌کنند، از سوی گروه پارلمانی حزب دمکرات‌های مسیحی، از احزاب تشکیل دهندۀ دولت مورد انتقاد قرار گرفت. 

گزارش مهاجرت بواسطۀ فامیل و مسئلۀ تامین اقتصادی 

لارش گوستاوسون Lars Gustafsson سخنگوی گروه پارلمانی حزب دمکرات‌های مسیحی در این مورد به اکوت گفت:
«گروه‌های بسیار متنوعی هستند که به سوئد مهاجرت می‌کنند. اما تصور می‌کنم که گروه پارلمانی از هضم این نکته که شرایط سختگیرانۀ تامین معاش، خانواده‌های صاحب فرزند را شامل شود، ناتوانند.»
لارش گوستاوسون در توضیح گفته‌های خود افزود: «مسئلۀ کودکان و خانواده‌ها نزد ما اهمیتی ویژه دارد. و پیشنهاد سختگیری دولت در این زمینه، کارشکنانه است. بدنبال این پیشنهاد شکل اجرائی آن مطرح می‌شود و نمی‌دانم این مسئله در نهایت چه سرانجامی پیدا کند.»
یادآوری کنم که پیشنهاد دولت برای تامین معاش افرادی که به واسطۀ یکی از اعضای خانواده به سوئد مهاجرت می‌کنند از این قرار است که باید شرایط کار و مسکن برای فردی که اجازۀ اقامت در سوئد دریافت کرده و قرار است به خانوادۀ خود در این کشور بپیوندد را پیش از ورود وی مهیا کرد.
توضیح این که پیشنهاد دولت پیش از این از سوی نهادهائی نظارت بر حقوق کودک و نظارت بر منع تبعیض سوئد به این دلیل که چنین پیشنهادی مفاد کنوانسویون حق کودکان را زیر پا می‌گذارد مورد انتقاد واقع شده بود. انتقاداتی که از سوی توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت سوئد رد شد:
«ما پیشنهادی که ناقض کنوانسوین حقوق کودک باشد طرح نمی‌کنیم.»
وزیر امور مهاجرت سوئد در پاسخ پرسشی دیگر می‌گوید: «در این پیشنهاد، وضعیت کودکان به بهترین شکل در نظر گرفته شده است. با این پیشنهاد کودکان به یک رابطۀ تامین شده وارد می‌شوند و مسئلۀ کودکان در این مورد همواره در کانون توجه قرار داشته است.»
گفتنی است که زمانی که پیشنهاد دولتی مبنی بر سخت‌گیری بیشتر در امر تامین معاش مهاجرت مبتنی به واسطۀ فامیل، از ابتدا با حمایت حزب دمکرات‌های مسیحی همراه بود. اما اکنون گروه پارلمانی این حزب نسبت به پیشتیبانی از آن دچار تردید شده است

.taher.jambarsang@sr.se 

منبع : راديو پژواک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه افتون بلادت در شماره امروزه خويش  پيشنهاد دولت و موضعگيري آقاي توبياس بيلستروم وزير مهاجرت را در ارتباط مهاجرت براساس پيوند خانوادگي مورد بحث وانتقاد قرار داده است . روزنامه مينويسد که برعلاوه اقاي لارش گوستافسون سخنگوي حزب دموکراتهاي مسيح  در امور مهاجرت بلکه چندين مرجع اظهارنظردهندگان پرنفوذ از پيشنهاد متذکره انتقاد نموده اند . از جمله امنيستي ، صليب سرخ ، حمايت کودکان ، رهبري سوسيال وحتي اداره مهاجرت نظريات انتقادي در مورد پيشنهاد دولت در زمينه دارند.

http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3Abillstroem-foerstar-inte-vad-som-aer-sa-hemskt&catid=38%3Aasylsoekande&Itemid=51&lang=fa

نسيم سحر

Lämna ett svar