انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ملاقات ها

ملاقات با کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي وعضو پارلمان سويدن

بتاريخ 19 مارچ 2008 اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن ( آقايون : نسيم سحر ، قاضي معصوم و دکتور دشتي ) با آقاي کاله لارشون عضو پارلمان سويدن وسخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي در حاليک صوفيا سکرترسياسي ايشان نيز حضورداشت ، ملاقات نمودند در اين ديدار در مورد وضعيت متقاضيان پناهندگي افغان در سويدن به تفصيل صحبت گرديد و اقدامات اداره مهاجرت در قبال اخراج دسته جمعي پناهجويان افغان شديداٌ تقبيح گرديد و فعاليتهاي بعدي دراين راستا برنامه ريزي شد . آقاي کاله لارشون از مباحثات پارلماني در مورد مفهوم ” درگيري مسلحانهبتاريخ 26 ماه مارچ سخن گفت و اضافه نمود که سه حزب اپوزيسيوني ( سوسيال دموکراتها ، حزب چپ و حزب محيط زيست ) موضع مشترک وتفصير واحد ازين اصطلاح را دارند . در همين تاريخ يعني بروز چهارشنبه مورخ 26 مارچ تظاهرات در حمايت از پناهجويان افغان از جانب دوستان وياران عنايت اله عادل  برگزار ميگردد . ساعت و محل آن بعداٌ اعلان ميشود. سخنگوي حزب چپ همچنان  از احضار دان الياسون رئيس اداره مهاجرت در کميسيون امور اجتماعي پارلمان بتاريخ سوم اپريل حرف زد . دراين ملاقات در مورد قرارداد سه جانبه نيز صحبت شد ن. س          

Lämna ett svar