انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

ملاقات با وزیر امور مهاجرین افغانستان

قرار است وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان غرض اشتراک در یک سیمینار به تاریخ 21 نومبر 2012 وارد سویدن شود

انجمن افغانها در همکاری با نهاد های دگر افغانی تصمیم دارد با وزیر امور مهاجرین افغانستان به روز چهارشنبه مورخ 21 نومبر دیدار نماید 

 انجمن افغانها تاکنون موفق نشده تا به وزیر امور مهاجرین تماس مستقیم بگیرد ، اما تلاش خواهد نمودکه با ایشان تماس حاصل نماید 

و از پناهجویان که مشکلات دارند دعوت خواهد نمود تا مشکلات شانرا با وزیر امور مهاجرین افغانستان مطرح کنند

زمان ومحل ملاقات بعدا به اطلاع همه رسانیده خواهد شد

سه شنبه مورخ 20 نومبر

وهنوز از زمان ملاقات خبری نیست زیرا وزیر صاحب محترم به تیلفون ها جواب نمیدهد و قرار اطلاعات در مسیر راه افغانستان سویدن است و قرار است فردا اطلاعات دقیق را بدست خواهیم آورد و اما  زمان ملاقات هنوز نامعلوم میباشد

 

Lämna ett svar