انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ملاقات ها

ملاقات با دو عضوپارلمان از حزب دموکراتهاي مسيح

اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها دو عضو پارلمان سويدن از حزب دموکراتهاي مسيح را در دفتر اين حزب در پارلمان ملاقات نمودند

  Dan KihlströmDan Kihlstrom                                                  Eva Johnsson Eva Johnsson

بتاريخ 11 دسامبر 2008 از ساعت يک ونيم الي دو نيم بعد از ظهر ، اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها دو عضو پارلمان سويدن از حزب دموکراتهاي مسيح را در دفتر اين حزب در پارلمان ملاقات نمودند. از جانب انجمن افغانها هريک :آقاي  نسيم سحر معاون انجمن ، آقاي انور فرزام ، آقاي قاضي معصوم و آقاي دکتوردشتي و از جانب حزب دموکراتهاي مسيح

هريک آقاي دان کيهلستروم و خانم ايوا جونسون در ملاقات حضور داشتند . اعضاي انجمن پيرامون وضعيت افغانستان ، وضعيت دشوار پناهجويان افغان که در معرض اخراج اجباري قرار دارشته و چگونگي استفاده از قانون جديد مهاجر بر اساس کار صحبت نمودند . اعضاي پارلمان سويدن به موضعگيري حزب خود در قبال پناهجويان افغان وهمچنان موضعگيري مشرک اين حزب در حکومت ائتلافي دست راسي کنوني سخن گفتند.

Lämna ett svar