انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

مقررات جدید برای گرفتن جواز رانندگی(لایسنس) از اول مارچ اعمال میگردد

مقررات جدید برای گرفتن لایسنس رانندگی(جواز رانندگی ) B یا B-Körkort که از اول مارچ به اجرا گذاشته میشود
مقررات برای اخذ لایسنس رانندگی ویا جواز رانندگی  B یا B-Körkort از تاریخ اول مارچ سال روان تغییر میکند.
برای این که بتوانید امتحان عملی را انجام بدهید باید امتحان نظری (تیوری) را موفقانه سپری نموده باشید. همچنان اگر شخص در امتحان از تقلب کار بگیرد، ممکن است برایش جزا داده شود.
امروز این امکان وجود دارد که حتی اگر شخص امتحان نظری را موفقانه سپری نکرده باشد باز هم بتواند امتحان عملی را انجام بدهد. اما بعد از اول مارچ باید شخص در امتحان نظری موفق شده باشد تا بتواند امتحان عملی را انجام بدهد. در عین زمان مدت اعتبار امتحان نظری نیز از دو ماه به چهار ماه، تمدید میگردد.
آقای Olof Sundberg (اولف سوند بری) مسئول بررسی در ادارۀ حمل و نقل میگوید:
ما در جریان یک مدت طولانی شاهد روند بدتر شدن نتایج امتحانات بودیم. به عنوان بخشی از اقدامات برای بهبود این روند، اکنون برای افراد متقاضی وقت بیشتر داده میشود تا خود را برای امتحان (عملی) آماده بسازند.
صف های کوتاهتر انتظار
توقع میرود تعداد بیشتر افراد بتوانند برای امتحان خود را آماده بسازند و این موضوع باعث گردد تا افراد کمتری برای سپری نمودن امتحان مجدد، مراجعه نمایند و در نتیجه زمان انتظار برای سپری نمودن امتحان کوتاهتر گردد.
یک تغییر دیگر که از اول مارچ در مقررات وارد میگردد، اینست که شخص قبل از آن که امتحان نظری را سپری کند، تعهد می سپارد که در امتحان از وسایل کمکی غیر مجاز استفاده نکند. به این معنی که بعد از اول مارچ این امکان وجود دارد که در صورت تقلب، به شخص جزا داده شود. این جزا میتواند جریمۀ نقدی و یا هم زندان باشد.
تاثیر بازدارنده
هرگاه امروز واضح ساخته شود شخصی تقلب نموده است، شخص مذکور از محل امتحان اخراج گردیده و امتحان متوقف ساخته میشود. در گذشته نیز محکوم نمودن افرادی متقلب مورد آزمایش قرار گرفته بود ولی دادن جزا برای افراد متقلب، ایجاب تنظیم بهتر مقررات را مینمود و امروز ما مقررات را تکمیل نمودیم.
ـ آرزو داریم این تغییرات دارای اثرات بازدارنده باشد تا دیگر شخصی به تقلب دست نزند.
ترجمه از احمد ضیا ء دانش
منبع خبر https://www.svt.se/…/nya-regler-for-b-korkort-fran-forsta-m…

Lämna ett svar