انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

معيار هاي درگيري مسلحانه داخلي

محکمه مافوق در امور مهاجرت سويدن در حکم اخير خويش در اوايل اکتوبر 2009 در مورد دوسيه هاي سه  پناهجوي سوماليايي تعريف جديدي از اصطلاح ” درگيري مسلحانه داخلي ” داده ومعيار هاي آنرا مشخص کرده است

 اين معيار ها قرار زير است

يک ـ  درگيريهاي طولاني ميان نيروهاي مسلح دولتي و  گروپهاي منظم مسلح  ديگر و يا جنگ ميان همچو گروپهاي مسلح ديگر ميان خود

دو  ـ جنگها چنان خصلتي داشته باشد  که فرا تر از ناآراميهاي داخلي ويا خشونتهاي مؤقتي و پراگنده  باشد

سه  ـ خشونت ناشي ازدرگيريها  چنان باشد که وضعيت اهالي ملکي را بدون تشخيص ساخته وآنچنان جدي باشد که  اساسي براي تصوري پيداشودکه يک فرد ملکي با حضور آشکار خويش دچار يک خطر جدي ميشود و خطر جدي شخصي عليه حيات و جان وي ميگردد.  

 

محکمه مافوق در امور مهاجرت در تعريف  درگيري مسلحانه داخلي از شروط  گذشته خويش مبني بر داشتن کنترول ارضي و شموليت قواي حکو.متي در درگيري صرفنظر کرده است

اداره مهاجرت سويدن قبلاٌ در شش ولايت افغانستان موجوديت درگيري مسلحانه را اعتراف نموده بود ، در حاليکه اين درگيري در بيشترين ولايات افغانستان وجود داشت . با تعريف ومعيار هاي فعلي اکثريت ولايات افغانستان را در برخواهد گرفت . اما چيزي که هنوز هم پناهجويان افغان را محکوم به اخراج ميسازد ، مسئله موجوديت  الترناتيف مهاجرت داخلي  در کابل است .

غرض معلومات بيشتر به زبان سويدني در سايت افغانها به آدرس زير مراجعه فرمائيد

http://www.afghanskaforeningen.se/asylsoekande/786-migrationsoeverdomstolen-praxisgrundande-beslut-inre-vaepnad-konflikt.html

ن.س

 

Lämna ett svar