انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وکلاي پناهجويان

معرفي وکلاي حقوقي که با پناهجويان افغان در سويدن کار نموده اند

مقدمه جاي بسيار تأسف است که بسياري از خواهران و برادران افغان  ما درتحت مراقبت گرفته شده ودر نظارتخانه هاي کوليريد( شهر يوتيبوري ) ، مارشتا ( استاکهولم ) و اورکيلونگا ( حومه مالمو ) بازداشت گرديده اند.من اميدوارم که همه ( پناهجويان ) وکلاي حقوقي شانرا خود انتخاب کنند.

 اين  بسيار مهم است که دانسته شود که شخص تحت نظارت در بازداشت هميشه حق دريافت وکيل تسخيري ( وکيل حقوقي ) مجاني را دارد ( وکيل تسخيري ـ آن که به موجب دستور محکمه براي دفاع از شخصي که توانايي انتخاب وکيل عدلي ندارد ، انتخاب ميشود؛. وکيل انتخابي ـ آن که شخص موکل بارضايت خودش اورا وکيل خود نموده باشد ـ م  ) . درصورتيکه پوليس به انتخاب يک وکيل ضعيف بپردازد ، سپس تبديل وکيل مشکل خواهد بود و برعلاوه براي موکل  پرداخت هزينه هاي وکيل نيز گران تمام ميشود.زمانيکه دوسيه پناهندگي شخص نزد پوليس سرحدي برسد ، پناهنده  بائيست  اظهار همکاري با پوليس نموده ونه مخالفت با آنها . بدين اساس امکان دارد که از باقي ماندن در نظارتخانه رهايي يابد .اگر شخص بگويد که من هيچگاه دوباره برگشت نمي نمايم (يعني همکاري نميکنم )، خطر آن وجود دارد که شخص متذکره در نظارتخانه باقي بماند . ياداشت : همکاري کردن يک چيز است و برگشت داوطلبانه که شخص زير يک سند امضا ميکند و يکمقدار پول غرض برگشت بدست ميآورد ، چيزي ديگري
Aida Ghardagian
. Med vänliga hälsningar
بااحترامات صميمانه آيدا قرداغیان

( ترجمه از نسيم سحر )

 ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معرفي وکلاي حقوقي که با پناهجويان افغان در سويدن کار نموده اندما قبلاٌ گزارش مفصلي رادر ارتباط به اشتباهات اداره مهاجرت غرض انتخاب وکيل حقوقي براي پناهجويان  از نقل قول از راديوي سويدن به نشر سپرديم . در گزارش راديو آمده بود که اداره مهاجرت بعضاٌ وکلاي را براي پناهجويان موظف ميسازد که آنها به دوسيه هاي پناهجويان صدمه بزرگي ميرسانند . در گزارش تذکر گرديده بود که  برخي ازين وکلا فراموش مينمايند که بموقع  از فيصله اداره مهاجرت به محکمه  شکايت کنند . بعضي ازين وکلا در جريان محکمه مست ديده شده  و تعدادي ازاينها در دفاعيه  شان فقط چند سطر معدود مينويسند و بالاخره برخي آنها حتي اسناد مهم را مفقود کرده اند. غرض معلومات به اين گزارش توجه نمائيد ازينرو تصميم گرفته شد تا با جمع آوري معلومات در مورد وکلاي موفق ،باتجربه ، پرتلاش و دلسوز ، پناهجويان را درين عرصه بسيار مهم يعني انتخاب وکيل حقوقي کمک کنيم . البته اين لست کامل نيست و فقط آغاز کار درين عرصه بوده ودوستان ميتوانند که با ارائه معلومات مفيد در مورد وکلاي موفق ومجرب ، ما را کمک نموده تا لست کاملتر گردد . مشوره ما براي پناهجويان که در معرض اخراج قرار دارند ،اينست که  شماره تليفون  وکيل مورد نظر خود را يادداشت نمايند و قّبل از آنکه اداره مهاجرت برايشان وکيل دولتي را موظف سازد ودوسيه شانرا ممکن خراب بسازد ، آمادگي آنرا داشته باشند که وکيل خود را خودشان انتخاب کننددر اينجا لست وکلاي است که در بخشهاي مختلف استعداد خاصي دارند ، مثلاٌ آقاي تابو در قسمت متوقف ساختن ديپورتي  استعداد خاصي دارد . او دقيق ميداند که فرديکه در معرض اخراج قرار داشته ، چگونه به محکمه شکايت نمايد تا اخراجي  متقاضي پناهندگي متوقف گردد . اما ممکن در بخش دفاعيه پناهندگي آنقدر مهارت نداشته باشد
بعد از نشر اين معلومات چند نفر از وکلا تماس گرفتند که نام شان از سايت برداشته شود زيرا تعداد زيادي از پناهجويان برايشان زنگ زدند وآنها نميتوانستند که تمام اين دوسيه ها را پيش ببرند . ازينرو اسم چند وکيل بنابرتقاضاي خودشان ازلست خارج ساخته شد

    نسيم سحر

درزير لست اسماي يکتعداد وکلاي حقوقي که با دوسيه هاي پناهندگي کار کرده اند ، ميباشد

پدر گد استاکهولم  Advokat Peder Gadd – Stockholm.

قبلاٌ آقاي پدر گد ( Peder Gadd)را در سايت معرفي کرده و ايشان  ده ها دوسيه پناهجويان افغان را طي بیست ـ  سال اخير پيشبرده است . او در نوشتن دفاعيه پناهندگي مهارت عالي دارد و همچنان پول زياد نميگيرد  معرفي يک وکيل مجرب بخاطر انجام خدمات حقوقي وبخصوص درعرصه پناهندگي شهر استاکهولم

 Peder  Gadd     Tfn 08- 6545356   mob.0705274708

Adress

Bredgränd 2
11130 STOCKHOLM
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Stockholm

Advokatfirman Dolin 

شرکت وکالت دولین از خانم ارینا Irina Dolin که تجربه فراوان کار با پناهجویان افغان دارد

در اینباره بیشتر بخوانید

Advokatfirman Dolin

خانم ارینا دولین در شهر استاکهولم و شهر اوپسالا دفتر دارد  

http://dolin.se/advokat.html

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uppsala

Jörgen Ebbersten

Drottningsgatan 2 , 2tr  Box 1965

SE-75149  UPPSALA

TEL 018140020

E-Post : ebbersten@wigertplacht.se

Advokat Fredrik Almer – Göteborg Tel: 0500-41 06 05

________________

Skövde
فريدريک المير( در مجاورت يوتيبوري ) ـ   يکي از اولين وکلاي بوده که

 اخراج پناهجويان افغان را متوقف ساخته است . اکنون او يکي از دوسيه هاي مهم يکي از پناهجويان افغان که در معرض اخراج قرار دارد ، در محکمه مافوق مهاجرتي سويدن پيش ميبرد که همه ما بيصبرانه منتظر نتايج آن ميباشيم .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
کنت ترويدسون و انگولف لامبورن (شهر  مالمو
Advokaterna Ingolf Lamborn och Kent Troedsson – Malmö Tel: 040-665 55 70

 Kent är jätteviktig eftersom han krossade Migrationsverkets vägledande beslut i Migrationsdomstolen.
کنت ترويدسون و انگولف لامبورن هردو وکيل در يک شرکت حقوقي کار ميکنند . آقاي کنت ترويدسون موفق شد که حکم رهنمود دهنده اداره مهاجرت را در محکمه مهاجرتي باطل سازد

Advokaten Kent Troedsson AB
Själbodgatan 10 211 35 Malmö
073-366 55 57

Södertälje

Metin Ataseven

Juristfirma Lexseven AB , Box 219 ,15123 Södertälje , 08 12443353
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Advokat Claes Kennedy – Göteborg:
031-708 00 00 کلايس کينيدي از يوتيبوري درپيشبرد دوسيه هاي دفاعي لياقت

 داشته و چند دوسيه پناهجويان افغان را باخود دارد
Han förordnas ofta i förvarsärenden
.  ______________
Bo Johansson
,  Anders Sundquist, (kanslichef på Rådgivningsbyrån)
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar | Gyllenstiernsgatan 14 | 115 26 Stockholm
Tel 08/6602170     | Telefontid mån – tors kl 9.00 – 10.30
| Fax 08 – 665 09 40
آقاي بو يوهانسون حقوقدان

 ورزيده در دفترمشوره دهي براي پناهجويان ومهاجرين  است ( خدمات اين دفتر مجاني است ) اما آقاي اندرش ساندکويست رئيس دفتر اکنون دوسيه هاي پناهندگي را پيش نمي برد. غرض معلومات بيشتر به سايت

http://www.sweref.org/

 انيتا دورازيو از کميته پناهندگي استاکهولم    مبارز ورزيده بخاطر حقوق پناهجويان ، خدمات مجاني و داوطلبانه انجام ميدهد

Anita Dorazio  ordförande i Asylkommittén, nås på telefonnummer:             0708 162 161

Asylkommittén i Stockholm

ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهر يوتيبوري

ماريانه اندرشون

* Marianne Andersson, Anne Leffler och Björn 031-803720, 031-617160, ـ
توماس ميسنه وينيربلوم

* Tomas Missne Wennerblom, 0704-489668, * Tomas Missne Wennerblom, 0708-247207, tomas.missnewennerb lom@dom.se
tomas@allmanna– advokatbyran.se
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر يوتيبوري

کينت کيورت

* Kent Cajvert, 031-3357526, 0708-581133
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفتر حقوقي هولگويست

* Lennart Forshuvud, 031-172890, 0709-733905
Holqvist Advokatbyrå
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لندسکرون
* Paul Berkhuizen, Landskron, 0418-58004, 0708-447540

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وکیل فارسی زبان

 دفتر وکالت وزیری ، بهار وزیری

Advokatbyrån Vaziri
Bahar Vaziri
Advokat
Tel: +46 (0)8-580 190 90
Fax: +46 (0)8-505 86 443
Mob: +46 (0)73 738 37 77
Solnatorg 19, plan 5
171 45, Solna

Övriga jurister
حقوقدانان متباقي

* Sanna Lithell & Emma Löfgren, jurister med inriktning på utlänningsrätt och asylrätt, 08-662 57 83, emma.lofgren@rattshuset. Com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Jesper Silow (snart färdig jurist), 0735-061330
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Marcus Nord (advokat eller jurist?), 0731-514495
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Mycket  bra advokat
Hans Bredberg: hans@advokatbredberg.se

Bra advokater
Olle Hancock: olle.hancock@advhr.se
Peter Bergqvist: peter@peterlaw.se
Louise Bjurwill: kontakt@advokatbyraerna.nu
Gunnel Stenberg: gunnelstenberg@swipnet.se
Helen Westlund: helen@advokat-firman.se
Engagerade advokater:
Ingemar Strandberg: info@lawoffice.se 
Tiia Torekull: a-h.alami@swipnet.se
Elisabeth Thorson, Katrineholm: advokat.thorson@telia.com
Inga-lill Staffansson, Katrineholm: inga-lill.staffansson@humanadvokat.se

Lämna ett svar