انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Val i Sverige

مریم اصغری جوانترین کاندید برای پارلمان سویدن

رای ما سرنوشت ما ! 
با خوشی فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امسال در انتخابات پارلمانی سویدن یک دختر جوان افغان به نام مریم جان اصغری نیز کاندید میباشد.
مریم جان اصغری اولین دختری افغان میباشد که توانسته است اسمش را وارد فهرست افراد کاندید برای احراز کرسی در پارلمان سویدن نماید. او همچنان جوانترین فرد در میان کاندیدان نیز میباشد. 
مریم جان اصغری از طرف حزب سوسیال دموکرات ها برای پارلمان و همچنان شورای شهر( شاروالی )  استکهلم کاندید میباشد. 
پارلمان # شماره 52
شورای شهر( شاروالی )  استکهلم #شماره  9
انجمن افغان ها در سویدن به این دوشیزۀ جوان افتخار نموده و برایش آرزوی موفقیت می نماید.

Lämna ett svar