انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

مرسل حساس فارغ التحصیل ازانستیتوت سلطنتی تخنیکی سال 2021

مرسل حساس فارغ التحصیل ازانستیتوت سلطنتی تخنیکی (KTH) سال 2021

به سلسله معرفی افغانانی فارغ التحصیل از موسسات تحصیلی عالی امسال اینک به معرفی مرسل حساس می پردازیم:

مرسل حساس امسال ( 2021) از انستیتوت سلطنتی فن آوری ( تخنیکی ) (KTH)که نام رسمی آن به زبان انگلیسی  (KTH Royal Institute of Technology) میگردد ، فارغ التحصیل گردیده است. او مینویسد که ”من دیپلوم بعنوان انجنیر از انستیتوت سلطنتی فن آوری  (KTH) دارم.

دیپلوم تحصیلی من از دو قسمت تشکیل شده است که در آنجا لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک و ماستری را در رشته اقتصاد صنعتی گرفته ام.”

Jag har tagit examen som Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan (KTH).
Min examen består av två delar där jag har läst min bachelor inom maskinteknik och master inom industriell ekonomi.

Mursal Hassas

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را برای مرسل جان حساس گرامی تبریک و تهینت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.

Lämna ett svar