انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

محکمه مهاجرتی اطلاع در مورد ازدواج ساختگی را رد می کند


اداره مهاجرت سویدن  در مورد اخراج مردی به دلیل ازدواج ساختگی فیصله صادر نمود.

اکنون محکمه مهاجرت  برای این  خانواده اجازه اقامت در سویدن می دهد.

در رابطه با اطلاعات یکسان ارائه شده در طی تحقیقات شفاهی( انترویو) ، باور محکمه مهاجرتی این بوده که اینها اطلاعاتی اند  برای باز کردن سر نخ و سایر نشانه ها برای اینکه دلالت بر مسئله ازدواج ساختگی نماید،  کافی نمیباشند.

اداره مهاجرت سویدن به درخواست یک  مرد 44 ساله  ویتنامی  برای اقامت و اجازه کارجواب منفی داد  و این فیصله زمانی توسط اداره مهاجرت صادر شد که آن اداره  به این نتیجه رسید که وی ( این مرد 44 ساله ویتنامی)  در یک ازدواج ساختگی زندگی کرده  و باید به ویتنام اخراج شود.

او ( مرد 44 ساله ویتنامی) همراه با دو فرزندش از فیصله اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی شکایت كردند که محکمه در زمینه  اظهار داشت كه تحقیقات اداره مهاجرت سویدن نشان می دهد كه مرد و همسر موردنظر عمدتاً اطلاعات یکسان و همگون در مورد چگونگی آغاز روابط خود ، زندگی مشتركشان در سویدن و خانواده های همدیگر ارائه داده اند. آنها توانسته بودند که در مورد روزهای قبل از تحقیقات شفاهی( مصاحبه )  گزارش های مفصل و با جزئیات  ارائه دهند.

اهمیت محدود

برطبق دیدگاه  محکمه  که در تصمیم تجدید نظر خواهی بازتاب گردیده  آمده که  اطلاعات ناهمگون ( متناقص) در مصاحبه که توسط اداره مهاجرت سویدن  در مورد مرد( ویتنامی) برجسته می گردد ،  دارای اهمیت محدودی است  در مقایسه با سایراطلاعات  که آنها ( مرد ویتنامی با همسرش) ارایه نموده اند.

علاوه بر این اداره مهاجرت  درفیصله خود تصدیق کرده است که اطلاعات ناهمگون ( متناقض) به تنهایی برای ارزیابی اینکه آنها فقط به منظور آماده سازی مرد برای دریافت اجازه اقامت در سویدن  یک ازدواج به اصطلاح ساختگی  نموده  اند،  کافی نیست. محکمه مهاجرتی  ارزیابی اداره مهاجرت  را دراین  قسمت می پذیرد.

اداره مهاجرت سویدن در حمایت از نتیجه گیری خود که  د رهرحال این یک ازدواج ساختگی است ، به طور عمده ارتباط همسران با زوج دیگری را که ازدواج آنها در قضیه ( دوسیه )  دیگری در اداره مهاجرت به منزله ازدواج ساختگی تلقی می شود ، وهمچنان  راپورهای( به اصطلاح وطنی ”شیطانی” های)  دریافت شده در مورد ازدواجهای ساختگی آنها را برجسته کرده است. برطبق ادعای اداره مهاجرت سویدن ، این راپور ها(”شیطانی” ها) با جزئیات  بیان مینماید که چگونه همسر این مرد و چند نفر از نزدیکان این زن  قصد داشتند که  یک ازدواج ساختگی را عقد نمایند. علاوه بر این اداره مهاجرت  اطلاعات را بررسی  کرده و اظهار میدارد که بر طبق راپورهای  داده شده تمام این افراد مندرج به طور منظم  ازدواج های عقده نموده اند که به دریافت اجازه اقامت در سویدن انجامیده است.

برملا نمیشود

اداره مهاجرت سویدن همچنین این موضوع را مطرح کرده که همسر سابق این مرد( ویتنامی) ، برعلاوه  مادر فرزندانش ، اندکی پس از صدوراجازه اقامت برای مرد( ویتنامی) ، تقاضای اجازه اقامت در سویدن را داده اند. اداره مهاجرت  معتقد است که این امر به شدت نشان می دهد که این خانواده در سال 2015 در ویتنام با هم زندگی کرده اند ، علی رغم اینکه این مرد(ویتنامی) اظهار داشته است که قبلاً در سال 2013 از همسرش جدا شده است.

 در تصمیم اداره مهاجرت که مورد شکایت قرار گرفته عمدتا به راپوری در مورد این مرد(ویتنامی )   اشاره می شود که در آگست 2014 توسط یک شخصی با ذکرنام ارائه شده است.حتی اگر محتوای راپور در مورد یکی دیگر از ازدواج های نامبرده شده صحیح بود ، اما تا آنجا که اداره مهاجرت  و محکمه مهاجرتی در زمینه قضاوت کرده اند که آن ازدواج ساختگی است ، به نظر محکمه مهاجرتی ، این مناسبات و روابط باید در رابطه با اطلاعات ارائه شده توسط همسران دردوسیه و قضیه فعلی تنظیم و بازجویی شود.

علاوه بر این ، از تحقیقات بر ملا نمیشود که  اداره مهاجرت سویدن در زمینه  تحقیق کرده باشد که چی کسی این راپور ها ( ”شیطانی” ) را ارائه داده است و چگونه وی این اطلاعات را بدست آورده است. برعلاوه از تحقیقات به نظر نمیرسد، همانطوریکه اداره مهاجرت سویدن در این تصمیم ادعا كرده است ، اشخاصی كه در این راپورها ذکر گردیده اند  بطور سیستماتیک وارد عقدی می شوند كه سرانجام به صدور اجازه اقامت در سویدن می انجامد. همچنین می توان اظهار داشت که راپور ( ” شیطانی ”)  جدیدی در سال 2019 ارسال شده است ، اما اداره مهاجرت سویدن در تصمیم گیری خود به این موضوع اشاره ای نکرده بود. در یک ارزیابی کلی ، محکمه مهاجرتی تشخیص میدهد که راپور های ارایه شده باید درزمان  ارزیابی و قضاوت پیرامون قضیه  مورد توجه قرار میگرفت ، اما به دلیل ماهیت و مدت زمان سپری شده آنها فقط دارای ارزش اثبات محدود هستند.

اطلاعات همگون و یکسان

در رابطه با اطلاعات یکسان ارائه شده در تحقیقات شفاهی ( انترویو) ، اطلاعات مندرج در راپور ها ( ” شیطانی ها ” )  و سایر نشانه ها کافی نیست برای اینکه  اداره مهاجرت سویدن نشان دهد که همسران فقط به منظور دریافت  اجازه اقامت ازدواج کرده اند. در یک ارزیابی کلی ، محکمه مهاجرتی  تشخیص می دهد که ازدواج اساس قانونی (tillståndsgrundande ) دارد. هیچ دلیل دیگری برای رد اجازه اقامت پدیدار نشده است.

از آنجا که همسران شش سال با هم زندگی کرده اند و میتوان  رابطه [ میان همسران] را کاملاً تثبیت شده(väletablerad )  در نظر گرفت . بنابراین برای شوهر باید به دلیل وابستگی به همسرش اجازه اقامت دائم داده شود و فرزندان وی نیز باید همانند اعضای خانواده به آنها اجازه اقامت اعطا گردد. بنابراین تصمیمات قابل تجدیدنظر باید لغو شوند و تجدیدنظر خواهی به روشی که ذکر شده مورد تأیید قرارگیرد.

ترجمه از نسیم سحر

منبع :

Migrationsdomstolen avfärdar uppgift om skenäktenskap

Lämna ett svar