انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان قوانين ومقررات جديد

محکمه حقوق بشر اروپا : سویس نباید افغان گرویده به مسیحیت را اخراج کند

”محکمه حقوق بشر اروپا تصمیم سویس برای اخراج یک پناهجوی مسیحی شده افغان به افغانستان را رد کرد. به قول این محکمه، این افغان گرویده به مسیحیت در وطنش می‌تواند با خطر مرگ روبرو باشد.

{این حکم محکمه حقوق بشر اروپا میتواند حیثیت خط مشی را برای تمام ادارات ذیربط مهاجرت در کشور های اروپایی داشته باشد درصورتیکه طی سه ماه ازتاریخ صدور  این فیصله مرافعه خواهی نگردد. انجمن افغانها در سویدن به زودی دیدگاه حققودانان را درمورد تاثیرات و عواقب این حکم بالای دوسیه های مشابه  نشر خواهد نمود. سایت افغانها}

محکمه حقوق بشر اروپا روز سه شنبه (۵ نومبر ۲۰۱۹) در اشتراسبورگ، با اشاره به خطراتی که می تواند متوجه این پناهجوی افغان در وطنش باشد، اظهار داشت که کشور سویس با اخراج این مرد افغان ”ممنوعیت رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز” را نقض می‌کند. برای مرافعه طلبی در برابر این حکم محکمه اروپا، سه ماه وقت تعیین شده است.

به قول محکمه حقوق بشر اروپا، این پناهجوی افغان حدود پنج سال پیش در کشور سویس تقاضای پناهندگی ارائه کرده بود. مقامات مسئول این تقاضای وی را رد کردند.

به اساس معلومات محکمه حقوق بشر اروپا، یک محکمه سویس تصمیم گرفت که هرچند این مرد افغان به منطقه اصلی خود در افغانستان رفته نمی‌تواند، اما می‌تواند به کابل برود و اعضای خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کنند. محکمه سویسی همچنان گفته است که مسیحی شدن این افغان در سویس نمی‌تواند مانع اخراج وی گردد، زیرا اعضای خانواده‌اش از این موضوع بی‌خبر اند.

محکمه حقوق بشر اروپا علاوه کرده است کسانی که به مسیحیت رو آورده اند، در افغانستان مورد تعقیب و پیگرد گروه های مختلف و همچنان دولت قرار می‌گیرند و حتی با خطر اعدام روبرو می‌باشند.

محکمه حقوق بشر اروپا افزوده است: «محکمه سویس ارزیابی نکرده است که این مرد افغان در شرایط کنونی چگونه بتواند عبادت و مناسک مذهبی (مسیحیت) را در وطن خود انجام بدهد. اگر این محکمه به این نظر است که او (افغان مسیحی شده) باید در اختفا عبادت کند، آنگاه این تصمیم در تناقض با حکم دقیقاً همین محکمه در قضیه دیگری قرار می‌گیرد.»

به گفته محکمه حقوق بشر اروپا، با درنظر داشت شرایط در جامعه افغانی، اگر عبادت در اختفا صورت بگیرد و در ظاهر از عقیده اصلی انکار گردد، آنگاه این می‌تواند تأثیرات تحمل ناپذیر روانی در پی داشته باشد.”

(epd) / si, af

منبع : رادیو صدای آلمان به دری

”قطعیت یافتن احکام صادره درمحکمه حقوق بشر اروپا:

در موارد زیر، حکم صادره قطعیت می یابد:

سه ماه از صدور رای گذشته باشد و درخواست تجدیدنظر از طرفین صورت نپذیرفته باشد.

پیش از گذشت سه ماه، به این شرط که طرفین باین کنند که قصد ارائه درخواست تجدیدنظر ندارند.

گروه پنج نفره قضات شعبه عالی، درخواست تجدیدنظر را مردود اعلام نمایند.”

متن کامل حکم محکمه حقوق بشر اروپا در لینک زیر:

Judgment A.A. v. Switzerland – Afghan refugee Christian convert threatened with expulsion (1)

Lämna ett svar