انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

مقالات

مارش اعتراضيه عليه اخراج اجباري افغانها از سويدن

 دولت سويدن و کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد با تطميع نمودن مقامات افغاني سرنوشت حدود ششصد نفر پناهجوي افغان رادريک توافقنامه  به بازي گرفته اند .

. اين  توافقنامه  زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان را از کشور سويدن به افغانستان جنگ زده  فراهم ميسازد . درحاليکه اکثريت پناهجويان بنابروضعيت جنگي کشور ، عدم مصئونيت در وطن ، فشاروتهدید افراد وگروپهاي  مسلح ویاعوامل دیگر ترک ديار نموده وبا قبول خطر جاني و هزاران مشقت فرار از وطن درسويدن  پناهنده شده اند . اکنون دولت سويدن در تفاهم با کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد و مقامات رسمي افغانستان اين پناهجويان را تهديد به اخراج از کشور پناهنده پذير مينمايد و تمام آرزوهاي يک زندگي شرافتمندانه و انساني آنهارا نابود ميسازد .  در حاليکه پناهندگي حق همه ماست ! براي اين حق بايد مبارزه نمود و آنرابايد بدست آورد ! قانون ضدانساني پناهندگي سويدن و تصاميم ظالمانه مسوولين اداره مهاجرت سويدن  جايي را براي تحمل نگذاشته است . بناٌ مارش و راه پيمايي  پناهجويان افغان  بيانگر اعتراض صدها انسان اواره وفراري است که از جهنم وحشت وزورگويي حاکمان ظالم ترک وطن  نموده اند . با دريغ و افسوس که پاسخ دولت سويدن به جمعيت معترض ، اخراج دسته جمعي پناهجويان است . اين سرنوشت نيست که پناهجويان افغان سزاوار آن باشند . ما عليه اين تصميم غير انساني قرار ميگيريم و الترناتيف ما مدافعان حقوق پناهندگي ، اعطاي اقامت دايمي به پناهجويان  است . پناهجويان افغان در مخالفت با تصاميم اداره مهاجرت سويدن مبني بر اخراج افغانهاي پناهجو، بتاريخ 27 جولاي 2007 مارش اعتراضيه را از مقر اداره مهاجرت سويدن از شهر نورشوپنگ آغاز و مسير 170 کيلو متر را در ظرف شش روز الي شهر ستوکهولم و ميتنگ در مقابل پارلمان سويدن بتاريخ اول اگست  پايان ميدهند .  افغانهاي پناهجو ! بخاطر بدست آوردن حق مسلم خويش باهم متحد گرديد وصفوف تانرا فشرده تر بسازيد !حق بجانب شماست ! افغانهاي عزيز ! ازخواست بر حق هموطنان پناهجو وآواره خود حمايت بيدريغ نماييد ! اين هموطنان بي سرنوشت ما به حمايت شما ضرورت دارد .از آنها بمثابه وجيبه وطني ، انساني وبشرخواهانه پشتيباني کنيد !مسير راه مارش : 27 جولاي : آغاز ميتنگ در مقابل اداره مهاجرت سويدن واقع نورشوپنگ از ساعت 10.00 الي 12.00 ساعت 12.00 آغاز راه پيمايي به جانب شهر يون اوکير ( 25 کيلو متر )28 جولاي : آغاز مارش ساعت 10.00 به جانب ني شوپنگ ( 23 کيلو متر ) 29 جولاي :  آغاز مارش ساعت 10.00 به جانب واگنهارد ( در حدود 40 کيلو متر ) 30 جولاي : آغاز مارش ساعت 10.00 به جانب سودرتيله 31 جولاي : آغاز مارش ساعت  09.00ازسودر تيله و تومبه به جانب شارهولمن اول اگست : آغاز راه پيمايي ساعت 09.00 به جانب شهر ستوکهولم ساعت 15.15 در هورنشتول منتظر پوليس شده و يکجا با پوليس بسوي پارلمان سويدن راه پيمايي ميگردد .ميتنگ نهايي در مقابل پارلمان سويدن 16.00 الي 18.00

نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن و مسوول امور پناهندگي

21 جولاي 2007 

.

  

Lämna ett svar