انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

قاتلين مجتبي اسکندري محکمه ميشوند

 يک پسر جوان افغان بنام مجتبي اسکندري 16 ساله   بتاريخ 15 اکتوبر سال گذشته در کمپ توسط دو شخص ناشناس بافير مرمي تفنگچه به صورتش زخمي شديد شد و بعد از ده روز در شفاخانه جان سپرد . سايت افغانها در آنزمان اين خبر غم انگيز را انعکاس داده بود  اکنون قاتلين مجتبي اسکندري به اتهام قتل محکوم ميگردند 

خبر سايت افغانها

يک حادثه دلخراش در کمپ پناهجويان در شهر مالموي سويدن

افتون بلادت خبر مفصل در زمينه تهيه کرده که توجه تان به آن معطوف ميشود

Åtalas för dödsskott
i ansiktet på pojke

 

Lämna ett svar