انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

فیلیپ آرین لطیف فارغ التحصیل سال 2020 در رشته اقتصاد ملی

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 ، اینک به معرفی فیلیپ آرین لطیف فارغ التحصیل سال 2020 در رشته اقتصاد ملی  می پردازیم.

فیلیپ آرین لطیف لیسانس را در رشته اقتصاد ملی و سپس ماستری د رعلوم بیزنس و اقتصاد از پوهنتون کارلستاد (Karlstads universitet ) را در سال 2020بدست آورد. او در زمینه های مختلف تاریخ و فرهنگ افغانستان تحقیقات و پژوهش های انجام داده است.

Arian Philip Latif

Examen:

Civilekonomexamen inrikt. Nationalekonomi

Degree of Master of Science in Business and Economics. Major: Economics

Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

انجمن افغانها در سویدن فراغت جناب فیلیپ آرین لطیف را از پوهنتون کارلستاد تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای این جوان با استعداد آرزو مینماید.

Lämna ett svar