انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

فستیوال فلم های افغانی

!توجه توجه توجه
پنجمین فستیوال فلم افغانستان در استکهلم
با حضور بهترین های سینمای افغانستان
زمان: ۷ و ۸ دسمبر سال روان
مکان: Boo Folkets Hus, Utövägen 6,132 30 Saltsjö-Boo 131 34 Nacka

  دﺳﻣﺑر ﺳﺎل روان 7 ﺷﻧﺑﮫ

اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻓﺳﺗﯾوال

ـ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺧوش آﻣد ﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن 13.00

ـ ﺧواﻧش ﭘﯾﺎم ﮐﻠوب ﻗﻠم اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ﺳوﯾدن 13.10

ـ ﺧواﻧش ﭘﯾﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳوﯾدن ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 13.15

ـ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﻣﯾون ﻧﮑﮫ 13.20

ـ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺟواﻧﺷﯾر ﺣﯾدری 13.25

ـ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺻدﯾق ﺑرﻣﮏ 13.30

ﭘرده ی اول

ـ آرزو ـ ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻋﺎﺑدﯾﺎن ـ ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ و ﻧزده ﺛﺎﻧﯾﮫ 14.00

ـ ﺧﺷت و ﺧﯾﺎل ـ ﺻدﯾﻘﮫ رﺿﺎﯾﯽ ـ ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ 14.04

ـ آﻓﺗﺎب ﯾﺧﯽ ـ راﻣﯾن ﻣﺣﻣدی ـ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ 14.28

ـ روﺷﻧﮏ ـ ھﻣﺎﯾون ﭘﺎﯾﯾز ـ ﺳﯽ دﻗﯾﻘﮫ 14.54

ـ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕر ﺟوان ﻣﺎرﯾﻧﺎ ﮔﻠﺑﮭﺎری ـ ﺳﯽ دﻗﯾﻘﮫ 15.30

٣٠ دﻗﯾﻘﮫ ……………………………… ـ ﺗﻔرﯾﺢ 16.30

ﭘرده ی دوم

ـ ﺑﺎزی در ﺑﺎزی ـ ﻻﺟورد ﺣﻘﯾﻘﯽ ـ اﻧﯾﻣﯾﺷن ـ ﭼﺎر دﻗﯾﻘﮫ و ﺑﯾﺳت ﺛﺎﻧﯾﮫ 17.00

ـ ﺳﻔر در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ـ ﺟﻼل ﺟﻣﺷﯾدی و ﺣﯾد ﺣﺑﯾﺑﯽ ـ ﺷﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ 17.05

ـ رد ﭘﺎ ـ ﻓﻘﯾر ﻧﺑﯽ ـ ھﺷﺗﺎد دﻗﯾﻘﮫ 17.22

دﻗﯾﻘﮫ ٣٠.……………………………… ـ ﺗﻔرﯾﺢ 18.45

ﭘرده ی ﺳوم

ـ زﻧده ﮔﯽ زﯾﺑﺎﺳت ـ اﯾن ﻓﻠم از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دوﺳﺗت دارم ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد ـ دوازده دﻗﯾﻘﮫ 19.15

ـ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺷق ـ ﻏﻔﺎر آزاد ـ ﺳﯾزده دﻗﯾﻘﮫ 19.28

ـ وژﻣﮫ ـ ﺑرﻣﮏ اﮐرم ـ ھﺷﺗﺎد و ﭼﮭﺎر دﻗﯾﻘﮫ 19.42

ـ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑرﻣﮏ اﮐرم ـ ﺳﯽ دﻗﯾﻘﮫ 21.10

2013 ﻧوﻣﺑر ٨ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ

ﭘرده ی اول ـ ﺣﺑس اﺑد ـ ﻏﻼم رﺿﺎ ﻣﺟﯾدی ـ اﻧﯾﻣﯾﺷن ـ ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ و ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯾﮫ 12.00 ـ ﺟﺎﻧﺷﯾن ـ ﺳﯾد ﻣﺳﻌود اﺳﻼﻣﯽ ـ دوازده دﻗﯾﻘﮫ 12.04 ـ ﺗﻘدﯾر ﺷﮑﺳﺗﮫ ی ﺷﻌر ﻧﻌﻣت ﺣﯾدری و رﺣﻣت ﺣﯾدری ـ ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ 12.17 ـ ﮔﻧﺎه ﻣن ـ راﻣﯾن ﯾوﺳﻔﯽ ـ ﺑﯾﺳت و ھﻔت دﻗﯾﻘﮫ 12.42 ـ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﭘﯾری ـ ﺣﺎﻣد ﻋﻠﯾزاده ـ ﺑﯾﺳت و دو دﻗﯾﻘﮫ و ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯾﮫ 13.10 ـ ﻋزﯾز دﻟدار ـ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر دﻗﯾﻘﮫ و ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﺛﺎﻧﯾﮫ ١١١ ـ ﺧﺎﻧﮫ ی 13.33

دﻗﯾﻘﮫ ٣٠.…………………………… ـ ﺗﻔرﯾﺢ 14.00

ﭘرده ی دوم ـ آﺧرﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ـ دوازده دﻗﯾﻘﮫ و ھﻔت ﺛﺎﻧﯾﮫ 14.30

ـ اﻋﺿﺎی ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ـ ﺟﺎوﯾد ﻣﯾرزاﯾﯽ ـ ﭘﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ 14.43 ـ داﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﺳﺗﻧد ـ ﺳﯾد ﺿﯾﺎ ﻗﺎﺳﻣﯽ ـ دوازده و ﭼﮭل و ھﻔت ﺛﺎﻧﯾﮫ 15.00 ـ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ـ ﺷﮭرﺑﺎﻧو ـ ﻧود و ﭼﮭﺎر دﻗﯾﻘﮫ 15.14 دﻗﯾﻘﮫ ٣٠ ..……………………… ـ ﺗﻔرﯾﺢ 16.45

ﭘرده ی ﺳوم ـ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ـ ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﻓﯾض ﯾﺎر ـ ﭼﮭﺎرده دﻗﯾﻘﮫ و ﺳﯾزده ﺛﺎﻧﯾﮫ 17.15 ـ ﮐﺎﺑل اﻣﺑوﻻﻧس ـ ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺧﺗری ـ ﺑﯾﺳت و ﻧﮫ دﻗﯾﻘﮫ 17.30 ـ ﻣدرﺳﮫ ـ اﺳد ﺳﮑﻧدر ـ ھﺷﺗﺎد و ھﻔت دﻗﯾﻘﮫ 18.00 دﻗﯾﻘﮫ 60..…………… ـ ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻓﺳﺗﯾوال ﺗوﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن داﻧش و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ 19.30

آدرس و زﻣﺎن

ﻗﯾﻣت ﺗﮑﺗﮭﺎ

  ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﺳﯾﺎﻧس 70 ﮐرون

  ﻗﯾﻣت ﯾﮏ روز 150 کرون

  ﻗﯾﻣت دو روز 250 کرون

 ﺗﮑت ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دم دروازهء ورودی ﺳﺎﻟن ﺳﯾﻧﻣا خریداری کنید

 

Adress: Boo Folkets Hus, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo i Nacka 070-594 22 07, 073-623 65 07, 070-444 98 69 : اطﻼﻋﺎت

برگزارکنندگان : کلوب قلم افغانها درسویدن ، به همکاری کمیون نکه ، کمیته سویدن برای افغانستان وکلید گروپ

Lämna ett svar