انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

فردی که از رخصتی های با معاش کمتر استفاده کرده بود ـ اکنون با خطر اخراج از سویدن روبرو است

عثمان آصف هفت سال قبل از پاکستان به سویدن آمد. نامبرده دارای تحصیلات عالی بوده و در سویدن دارای کار و خانواده میباشد. اما عثمان آصف اکنون با خطر اخراج از سویدن روبرو میباشد زیرا او از رخصتی های با معاش (تعطیلی با حقوق) خیلی کم استفاده کرده است.

عثمان آصف هفت سال قبل برای گرفتن ماستری در رشتۀ کمپیوتر ساینس در Mälarhdalens Högskola در شهرVästerås وارد سویدن گردید. او چهار سال قبل در Sellbranch در استکهلم که یک شریک رسمی شرکت های yahoo,Twitter و Dailymail.com در شمال میباشدبه حیث آمر پروژه  به کار آغاز نمود. اکنون او در یک پروژۀ Yahoo سرگرم کار میباشد.

عثمان ازدواج نموده و دارای دو فرزند ـ یک دختر هشت ساله و یک پسر چهار ساله میباشد که  در سویدن تولد شده است.

در این اوآخر او میخواست برای دریافت اجازۀ اقامت تقاضا نماید ولی در عوض با یک فیصلۀ تکان دهندۀ ادارۀ امور مهاجرت روبرو شد : تصمیم مبنی بر اخراج او از سویدن. دلیل تصمیم ادارۀ امور مهاجرت اینست که او از رخصتی های با معاش خیلی کم استفاده کرده است. او در جریان سال گذشته صرفاَ 9 روز مرخصی گرفته و 21 روز دیگر مرخصی اش را ذخیره کرده بود. البته این کار در نتیجۀ تفاهم دو جانبه بین او و ادارۀ کارش صورت گرفته بود.

او در این مورد میگوید : ما این موضوع را با اتحادیۀ صنفی و همچنان ادارۀ مالیه در میان گذاشته بودیم که آنها نیز از توافق شان در این مورد به ما اطلاع داده بودند.

هر چند اکنون ادارۀ کار او حاضر به پرداخت جریمه از بابت بروز اشتباۀ مذکور است اما  با آنهم عثمان با تهدید اخراج از سویدن همچنان روبرو میباشد.

به باور Fredrik Sellgren  مدیر عامل Sellbranch عثمان آصف یک شخص کلیدی و مهم برای موسسۀ آنها میباشد.

ـ او برای ما خیلی با ارزش است. قابلیت و دانش او در  Yahooدر سویدن وجود ندارد. همچنان شرایط کاری او خیلی بهتر از آنست که به باور طرفین بازار کار، کمترین شرایط پنداشته میشود.

آقای Fredrik Selgren در ادامه میگوید که اخراج عثمان از سویدن برای شرکت آنها خیلی گران تمام شده و این موضوع برای بازار کار در سویدن نیز بد خواهد بود.

ـ برای کارفرمایان (موسسات) شرایط خیلی مشکلی گذاشته میشود تا درست عمل کنند. اما در این مورد که درست چیست،به کارفرمایان (موسسات) چیزی گفته نمیشود و آنها نخست زمانی این مطلب را میدانند که چیزی واقع شده باشد.

به باورClarende Crafoord  رئیس ادارۀ Centrum för rättvisa یا ”مرکز عدالت و انصاف” در این اوآخر افرادی زیادی به دلایلی مشابه مانند عثمان حکم اخراج از سویدن را دریافت کرده اند.

نامبرده در این مورد به روزنامۀ  سوینسکا داگبلادت (Svd )چنین میگوید ”اکثریت افرادی که نزد ما مراجعه میکنند به این دلیل حکم اخراج از سویدن را دریافت کرده اند که آنها از رخصتی با معاش خیلی کم استفاده کرده اند”.

خانم Alexandra Elias  گزارشگر مطبوعاتی ادارۀ امور مهاجرت به روزنامۀ  Svdگفته است که در مورد قضیۀ مورد بحث نمیتواند صحبت کند.

او به طور کل به آن قانون کار اشاره میکند که شامل شرایط و مقرراتی میشود که در هنگام صدور اجازۀ کار مطابق آن عمل میگردد.

کارفرما صرفاَ زمانی میتواند اجازۀ کار را پیشنهاد کند که همه شرایط و حقوق مراعات شده باشد. سپس همین موضوع یعنی تکمیل همه شرایط،  در هنگام صدور اجازۀ اقامت توسط اداره امور مهاجرت بازرسی میگردد.

به گفتۀAlexandra Eliasبرای آن که اجازۀ کار قابل اعتبار شناخته شود باید شکل استخدام در برگیرندۀ همه شرایطی باشد که نظر به مواد قانون مشخص ساخته شده است. مثلاَ ”مصونیت استخدام”  Anställningsskyddو یا هم مرخصی با معاش( Semester). او در ادامه میگوید قانون به یک کارفرما این حق و امکانرا نمیدهد که بعد از وقوع اشتباه بتوانداشتباهات اشرا در قراردادی که با یک فرد داشته است اصلاح کند.

اما چرا در چنین حالات شخص کارمند به جای کارفرما جزا میبیند، زیرا در واقع این کارفرما است که شرایط برایش گذاشته شده است؟

خانم  Alecandra Eliasمیگوید ادارۀ امور مهاجرت این سوال را با دولت مطرح نموده و گفته است که پی آمد های این قانون باعث میگردد تا شخص کارمند (استخدام شده) به شدت متضرر گردد.

در مواردی مشابه به قضیۀ عثمان ادارۀ امور مهاجرت به یک ”قضیۀ رهنمون” محکمۀ امور مهاجرت (2015:11) اشاره میکند. در آن قضیه تقاضا تمدید اجازۀ اقامت یک شخص به آن دلیل رد گردیده بود که نامبرده در جریان یک مدت زمان نتوانسته بود شرط اخذ معاش ماهانۀ 13000 کرون را پوره کند. (یعنی برای او کمتر از 13000 کرون معاش داده بود).

اما این فیصلۀ محکمه کاملاَ به یک چیزی دیگر ارتباط میگیرد. آیا شما نمیخواهید تا قانون را به یک شکل خاص تفسیر کنید؟

خانم  Alecandra Eliasدر پاسخ به این سوال میگوید

ـ نخیر، این حکم محکمه به این موضوع ارتباط میگیرد که شخص باید در جریان همه مدت زمان (اعتبار قرارداد) شرایط مندرج قانون کار را تکمیل کرده باشد.

اما به باور Jan Södergren که یک وکیل است ارجاع ادارۀ مهاجرت به قضیۀ مذکور بر بنیاد ضعیف و شکننی استوار است.

او میگوید :

ادارۀ امور مهاجرت در هر موردی که در آن تخطی از قانون اتباع بیگانه به چشم بخورد به قضیۀ مذکور استناد مینماید تا باشد بدین وسیله هر مورد تخطی به دریافت جواب رد بینجامد. البته اینکه تخطی مذکور چقدر ناچیز و کوچک باشد، تفاوتی نمی کند. اما او تاکید میکند که قضیۀ مذکور ارتباط میگرد به کسی که نتوانسته بود شرایطی را که برای امرار معیشت گذاشته شده بود تکمیل نماید.

اما تا جایی که قضیه به عثمان آصف ارتباط میگیرد برای آن دانش و مهارتی که او دارد نه تنها در بازار کار در سویدن بلکه در کشور های دیگر نیز تقاضا وجود دارد. به او حتی پیشنهاد کار در کشور های دنمارک و ناروی نیزصورت گرفته است.

او میگوید ”اما من در سویدن زندگیی را اساس گذاشته ام و فکر میکنم برای باقی ماندن در اینجا تلاش نمایم”.

مقررات اجباری در مورد مرخصی ( رخصتی با معاش )( semester)

قانون در مورد مرخصی دارای چندین مقرره اجباری در مورد مرخصی با معاش میباشد.

یک کارمند یا شخص استخدام شده باید در جریان یک سال حداقل بیست روز رخصتی با معاش بگیرد. البته این مرخصی باید با پرداخت پول به همراه باشد. (یک شخص تازه استخدام شده که صرفاَ مستحق مرخصی بدون معاش میشود مجبور نیست که حتماَ برای رخصتی تقاضا کند).

شما میتوانید که یک تعداد از روز های مرخصی با معاش تان را برای سال های بعدی ذخیره کنید. حق ذخیره کردن مرخصی نظر به مواد مندرج قرارداد جمعی بین اتحادیۀ صنفی و کارفرما یعنی (Kollektivavtal) اندکی متفاوت میباشد.

نظر به قانون شما میتوانید برعلاوۀ مرخصی اصلی 20 روزه تان، روز های دیگر را نیز ذخیره کنید، البته به طور اعظم برای مدت پنج سال. شما میتوانید مرخصی را به طور اعظم برای مدت پنج سال ذخیره کنید و بعد از آن باید از مرخصی تان استفاده کنید.

شما نمیتوانید در همان سالی مرخصی تان را ذخیره کنید که در آن سال از روز های قبلاَ ذخیره شده میخواهید استفاده کنید.

اگر شما شامل ”قرارداد جمعی اتحادیۀ صنفی و کارفرما” یا  Kollektivavtalمیشوید و هرگاه بیشتر از 25 روز مرخصی با معاش دارید در آن صورت شما میتوانید با تفاهم با کارفرما (ادارۀ کار تان) حتی همان روز ها را نیز ذخیره کنید.

افراد ذیل میتوانند چهار سال بر اساس اجازه کار در سویدن باقی بمانند

فردی که تبعۀ یک کشوری خارج از اتحادیۀ اروپا میباشد و میخواهد در سویدن کار کند معمولاَ به اجازۀ کار نیازمند میباشد. برای آنکه بتوان اجازۀ کار را بدست آورد باید شخص بتواند شرایطی که برای امرار معیشت وجود دارد را تکمیل کند. یعنی طوری کار کند که معاش ماهانه اش، قبل از پرداخت مالیه، برابر باشد با 13000 کرون .

همچنان کارفرما (ادارۀ استخدام کننده) باید بخواهد که در هنگام استخدام با او بیمۀ مریضی، بیمۀ زندگی، بیمۀ مصونیت و همچنان بیمۀ تقاعد را امضاء کند.

اجازۀ کار برای مدت دو سال اعتبار دارد. زمانی که شخص برای تمدید آن تقاضا میکند ادارۀ امور مهاجرت بررسی میکند تا در جریان دو سال گذشته همه شرایط کاری تکمیل شده باشد. شخص میتواند برای مدت چهار سال با اجازۀ کار (در سویدن) زندگی کند. سپس او میتواند برای اجازۀ اقامت دایمی تقاضا نماید.

فردی که به درخواست اش برای اجازۀ کار جواب رد بدست میآورد میتواند مستقیما بعد از خارج شدنش از سویدن برای اجازه کار مجدداَ تقاضا نماید.  اما معمولاَ بررسی تقاضانامه ها زمانی زیادی را در بر میگیرد.

ترجمه: احمد ضیا دانش

منبع خبر

www.svd.se/han-hotas-med-utvisning–for-att-han-tog-for-lite-semester

 

Lämna ett svar