انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه وضعيت افغانستان

فراخوان غرض کمک به افراد آسیب پذیر از ویروس کرونا در افغانستان

با توجه به وضع بحرانی موجود در جهان که ویروس کوید ۱۹ حتی قدرتمندترین کشورهای جهان را به زانو درآورده اما در این میان کشور ما افغانستان که وابسته به کمکهای جامعه جهانی است و حتی بحران انتخابات تا هنوز راه حل پیدا نکرده است. بنابرین افغانستان مواجه به سه بحران اقتصادی، بحران مدیریت سیاسی و بحران شیوع کروناست. قربانی اصلی این همه بحرانها مردم و به ویژه اقشار به شدت آسیب پذیر افغانستان است. در وضعیت قرنطینه خانگی خیلی ها حتی نان شب و روز خود را ندارند و سخت نیازمند کمک هموطنانی اند که در شرایط نسبتا بهتر قرار دارند. به همین ملحوظ انجمن افغانها در سویدن و انجمن فرهنگی افغانهای بوروس طرح مشترک گردآوری کمک را روی دست گرفته، اگر سایر انجمنها نیز به این طرح بپیوندند کمک قابل ملاحظه تری جمع خواهد شد و تعداد بیشتر اقشار مستضعف را زیر پوشش قرار خواهد داد. برای مساعدت مبلغ مشخصی مدنظر نیست، بلکه مقدار کمک بستگی به توان مالی و رضائیت قلبی افراد و اشخاص دارد. پس مساعدت نمایید هرچه در توان دارید. مساعدت ها از طریق یک کمیسیون مورد  اعتماد انجمن ها به افغانستان فرستاده خواهد شد .  سایر انجمن ها میتوانند سویش های شانرا بنویسند . فعلا سویش انجمن فرهنگی افغانهای شهر بوروس برای ارسال کمک ها معرفی میگردد. سویش 1236930903 از یاد تان نرود که در پیام بنویسید :   COVID-19  – Afghanistan

از این فراخوان یکتعداد انجمن ها از جمله کلوب قلم افغانها در سویدن و انجمن افغانها در اوریبرو حمایت نموده اند

شماره های تماس  : 0729756371 ،  0707121388 و 0721282151

Lämna ett svar