انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

فراخوان شعبه امور زنان انجمن افغانها

دوستان نهايت عزيز خواهران و برادران عدالت خواه
اگربه جامعه انسانى باورمند هستيد
اگرسلامت اجتماعى خواست همگانى ماست، حق آزادى بيان، حق آزادى عقيده ، حق برابرى قانون براى دفاع از خود را براى هر فرخندهء ديگر پاس داريم
قرار است خانم هاى فعال،مبارز و غيور افغان گردهمايى را تحت شعار ما همه فرخنده ايم ،عدالت ميخواهيم
درنده خويى نه دين است نه قانون را روز پنجشنبه( torsdag) مورخ 3/ 26 ساعت15: 18 در میدان سرگل ( Sergels Torget)استاكهولم برگزار مينمايد از تمام خواهران و برادران با احساس تقاضا به عمل مى آورد در جمع بيپيوندندتا بتوانيم صداى همبستگى خود را به خاطر دفاع از شهادت دردناك فرخنده بلند نماييم كه ديگر شاهد اينگونه فاجعه غير انسانى در كشور ما نباشيم.نا گفته نماند شمع هم با خود بيآوريد

Lämna ett svar