انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان فاتحه والده سید احمد ذاکر مودودی

اناالله و انا الیه راجعون
سید احمد ذاکر مودودی ـ پسر ؛ ادیبه مودودی ـ دختر ؛ دگروال متقاعد حاجی محمد سبحان عابدی ، محمد تواب عابدی ، محمد ظاهر عابدی و محمد طاهر عابدی ـ برادران ؛ نجیبه عابدی ـ خواهر ؛  ؛ نوریه سحر مودودی ـ عروس پسر ؛ بی بی حاجی کریمه عابدی ، بلقیس عابدی ، کریمه عابدی ، سپوژمی ملیار عابدی ـ خانمهای برادران ؛ راضیه گوارا ، سیما عابدی ، فریدون عابدی ، اجمل عابدی ، میرویس عابدی ، فرهاد عابدی ، سلما عابدی ، صبرینا عابدی ، مدینه عابدی ، شاکر عابدی ، پلوشه عابدی ، خالده رحمانی ، هوسی عابدی و عمر عابدی ـ برادرزاده ها ؛ فرزانه فیضی ـ خواهر زاده ؛ عزیز گوارا ـ داماد برادر ؛ نسبت وفات مرحومه بی بی نادره مودودی والده سید احمد ذاکر مودودی که جنازه قبلا در کابل بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانند که فاتحه مردانه وزنانه به روز یکشنبه مورخ 4 اکتوبر 2015 از ساعت 13.30 الی 15.00 در مسجد افغانها واقع روگسوید استاکهولم گرفته میشود
غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0737132250 تماس بگیرید

ابراز تسلیت

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات والده احمدذاکر مودودی به آقایون سید احمد ذاکر مودودی ، حاجی محمد سبحان عابدی ، محمد تواب عابدی ، محمد ظاهر عابدی ،  محمد طاهر عابدی ، محترمه نجیبه عابدی ، محترمه راضیه گوارا ، بازماندگان و سایر اعضای خانواده واقارب مرحومه تقدیم داشته ، از بارگاه خداوند متعال برای شان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره بهشت برین استدعا مینماید

آدرس مسجد افغانها

Hardemogatan 1 , 12467   Bandhagen 

 

Lämna ett svar