انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

فاتحه مرحوم مغفور سید قمبر شاه

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحوم سید قمبرشاه خدمت بازماندمان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی ابراز داشته برایشان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومی مغفور بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا نموده وروح شانرا شاد میخواهد.

Lämna ett svar