انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

علی دریاب حسینی و نوریه محمدی فاراغ التحصلان سال 2020

علی دریاب حسینی در فبروری سال 2020 از پوهنتون تخنیکی لولئیو (Luleå Tekniska Universitet ) در رشته مهندسی  بعنوان انجنیر مهندسی (Civilingenjör Arkitektur) فارغ التحصیل گردید . همچنان  نوریه محمدی ( همسر علی دریاب حسینی ) در رشته پرستاری (نرسنگ) رادیو گرافی  از پوهنتون   لولئیو فارغ شده که  حالا  در شفاخانه  اوپسلا( Uppsala sjukhus )  مشغول کار  است.

انجمن افغانها در سویدن فراغت این دو جوان را از موسسات تحصیلی سویدن  به این جواننان تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایشان آرزو مینماید.

Lämna ett svar