انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

عدم امکان اخراج اجباری پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار

پولیس حق استفاده از زور بخاطر اخراج خانواده های طفلدار را ندارند. این مطلب را بازرس پارلمانی گفته است . اما مارگون یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن این قانون را میخواهد تغییر دهد.

عدم امکان اخراج اجباری پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار از سویدن
شکاف در قانون بدین مفهوم است که دیپورت صغیران و خانواده های طفلدار در عمل ناممکن میباشد. بدین معنی که ادارات سویدنی حق دیپورت مثلا یک خانواده که درخواست پناهندگی شان رد شده و حکم اخراج شان از سویدن صادر گردیده است نخواهند داشت . برایاینکه معضله حل گرددباید قانون تغییر نماید و تحقق ان حداقل دوسال را دربر میگیرد

 

بازرس پارلمانی ( JO)اخیرا کشف نموده که یک شکاف در قانون سویدن در مورد استفاده خشونت در وقت دیپورتی وجود دارد که نظر به این قانون نمیتوان پناهجویان صغیر وخانواده های طفلدار را به جبر دیپورت نمود.نظر به قانون پولیس صرف میتواند که خشونت را دربرابر افرادی که در نظارتخانه موجود اند بکار ببرد . همزمان قانون قرار دادن اطفال و افراد زیر سن را در نظارتخانه ها به شدت محدود میکند. این بدین معنی است که استفاده زور توسط پولیس بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را در عمل ناممکن میسازد.

ماریانه پاولسن ( Marianne Paulsson )سخنگوی پولیس سرحدی در منطقه وستر یوتلند و هلند( Västra Götaland och Halland) روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی سویدن وضعیت را به بطور زیر شرح نمود:
در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود. نه تنها پیچیده، بلکه غیرممکن می شود. ما حق استفاده از زور در برابر خانواده طفلدار که نمیخواهد به میدان هوایی منتقل شود نداریم.
بررسی بازرس پارلمانی از قانون جاری سویدن سبب این شده که بخش اوپراتیفی پولیس ملی ( NOA) برای تمام پولیس سرحدی توصیه نموده که در برابر اخراج افرادیکه در نظارتخانه حضور ندارند از زور و جبر استفاده ننماید . از آنجاییکه افراد زیر سن ( صغیر ها ) و خانواده های طفلدار تقریبا هرگز در نظارتخانه ها قرار داده نمی شوند و در نتیجه پولیس هم نمیتواند از خشونت در زمان عملی ساختن دیپورت استفاده نمایند.
در وزارت عدلیه سویدن در حال حاضر مساله تغییر قانون را مورد بررسی قرارمیدهند
اگر قانون تغییر نماید زمان زیادی را دربرخواهد گرفت . تصور میگردد که حداقل دوسال را دربر خواهد گرفت تا این قانون جدید مورد اجرا قرار گیرد( درصورتیکه تغییر داده شود). اوریان یوهانسون( Örjan Johansson )کارشناس حقوقی وزارت عدلیه میگویدکه :
من تصور میکنم که این قانون در وسط سال 2018 تغییر نماید . اما این فقط حدس و گمان میباشد وطور معمول تغییر قانون همینقدر وقت را دربر میگیرد
در همین دوران ادارات سویدنی هیچگونه امکانات قانونی را بخاطر استفاده از زور و خشونت بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را نخواهند داشت

http://avpixlat.info/2016/07/11/omojligt-tvangsutvisa-minderariga-och-barnfamiljer/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6470761

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6468733

ګزارش مکمل را در لینک زیر بخوانید:

https://www.jo.se/PageFiles/7954/2488-2014.pdf

www.afghanskaforeningen.se

ترجمه از ن س

Lämna ett svar