انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

صدور کارت شناسایی برای متقاضیان پناهندگی

از امروز اول ماه ژوئن، متقاضیان پناهندگی  و شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه ی اروپا می توانند در سوئد کارت شناسایی  (آي دي کارت) دریافت کنند. این کارت توسط اداره ی کل امور مالیات (سکاتيورکت )  داده می شود و مبلغ ۴۰۰ کرون برای دریافت کننده ی آن هزینه خواهدداشت

نمونه ی نمایشی از یک کارت شناسایی

این کارت به افرادی داده می شود که نامشان در اداره ی ثبت احوال سوئد ثبت شده باشد. اداره ی امور مالیات احتمال می دهد که  شمارمتقاضیان بسیار زیادباشد که این امر می تواند  بر زمان تهیه و صدور این کارت ها تاثیربگذارد. (اندرش اندرشون)  مسئول روابط عمومی اداره ی امور مالیات در مالمو می گوید که به این دلیل بهتراست کسانی که نیاز فوری برای دریافت این کارت ندارند، کمی صبرکنند.
تا اواخر سال ۲۰۰۵ امکان دریافت کارت شناسایی برای متقاضیان پناهندگی و شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا با معرفی یکی از بستگان خود که می توانست هویت آنها را تاییدکند، وجودداشت، اما از آن زمان با وضع مقررات سخت گیرانه، این امکان ازمیان رفت.
 صدای متن گزارش
هومن سادات الحسینی از کارکنان اداره ی مالیات در استکهلم
اینک اداره ی کل امور مالیات امیدواراست که شمار زیادی از متقاضیان پناهندگی و شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا موفق به دریافت کارت شناسایی شوند.
دراین مورد گفتگویی داریم با هومن سادات الحسینی از کارکنان اداره ی مالیات در استکهلم.
 گفتگو با هومن سادات الحسینی

 منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar