انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

صدور اقامت دايمي براي آقاي کريم

محکمه مهاجرتي مالمو تقاضاي پناهندگي کريم را بتاريخ 15 اکتوبر تائيد کرد و نماينده اداره مهاجرت در جريان محکمه به دلايل آقاي کريم مهر تائيد گذاشت و اداره مهاجرت اکنون اقامت دايمي را براي ايشان صادر نمود 


آقاي کريم زماني به سويدن آمد و در اوسيدا جابجا شد و تقاضاي اقامت نمود که هفده ساله بود اما اداره مهاجرت تقاضاي اورا رد نمود  و اورا در توقيف خانه اداره مهاجرت شهر يوتيبوري توقيف نمود وسپس به کابل ديپورت کرد . باوجوديکه او از مناطق ناآرام جنوب افغانستان است اما درکابل خلاف توصيه هاي کميشنري ملل متحد جابجا شد. او به کمک مالي دوستان سويدني خود در کابل زندگي کرد ودوباره به سويدن آمد. محکمه مالمو به اساس کنواسيون هاي اروپايي  تقاضاي اورا تائيد کرد

بيشتر در مطلب زير بخوانيد

 Bra dag i Migrationsdomstolen i Malmö‏ 

Lämna ett svar