انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

صدور اجازه اقامت براي چند پناهجوي افغان

اداره مهاجرت طي دو هفته اخير براي چندين پناهجوي  افغان اجازه اقامت صادر نموده است

يک هفته قبل يک خانم افغان با سه طفل اش بعد از سه سال اقامت در سويدن ، اجازه اقامت دريافت نمود. همچنان هفته گذشته يکي از پناهجويان افغان از دريافت اجازه اقامت خبر داد.

امروز پنجشنبه مورخ 22 اکتوبر آقاي حسيب اله حيدري يکي از ورزشکاران خوب افغان و عضو تيم واليبال افغانها در ستوکهولم از دريافت اجازه اقامت اطلاع  داد . او از جمله کساني است که اقامت يکساله داشت و يکبار هم در بازداشتگاه اداره مهاجرت در مرشتاي ستوکهولم زير نظارت گرفته شده بود و توسط وکيل حقوقي اش آقاي پيدر گد آزاد شد ، اما حکم اخراجي اش فسخ نگرديده بود . اکنون بعد از گذشت بيشتر از يکسال ، اجازه اقامت دريافت نمود .درين مدت  آقاي تابو موسو بعنوان وکيل حقوقي وي بود

ما براي هريکي از افغانهاي عزيز مان بخاطر دريافت اجازه اقامت از صميم قلب تبريکي ميگوئيم و موفقيت هاي مزيد برايشان آرزو مينمائيم

Lämna ett svar