انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

شب غزل

تواب آرش در شب غزل و به اشتراک قدرت تلاش طبله نواز ماهر ، حیدر ولی رباب نواز معروف ، رومان حساس  کیبورد نواز ماهر و یحی احمدی دهل نواز ورزیده

روز جمعه مورخ 12 دسمبر؛ قیمت تکت مبلغ 200 کرون ؛ برای اعضای انجمن افغانها تخفیف ویژه در نظر گرفته شده و غرض ریزرف تکت به شماره 0735755789

تماس بگیرید.آدرس 

Virkesvägen 9c ,  Hammarby Sjöstad

غرض ریزرف تکت به شماره تیلفون 0762418400 تماس بگیرید

Lämna ett svar