انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

شب شعر وغزل براي بانوان جوان افغان در اروپا

با سازماندهی کانون فرهنگ افغان دراتریش ، انجمن همبسته گی با مهاجرين وکارکنان فصلنامه بانو    کانون فرهنگ افغان دراتریش به حمایت انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان مجله بانو ارگان نشراتی انجمن در نظر دارند، تا  به همکاری واشتراک فعـــــال بانوان افغان در اروپا اعـم از شاعران، نويسنده گان، ژورناليستان وفعـالان اموراجتماعی وزنان، محفـــل با شکوه شعر، غزل وموسيقی را در مـــــــاه اگست سال 2009 در شهر وين کشور اتريش دعوت وبرگذار نمايد

   چون اين همايش به همت وسهم مستقيم بانوان افغان سازماندهی وفراخوانده ميشود، بناً از کليـه بانوان شاعر، نويسنده، فعـال امورخيريه و اجتماعی تقاضا بعمل می آيد، تا با ارسال نظريات وطرحهـــــای شان در چگونه گی برگذاری محفل، سهم شانرا برجسته ساخته ومنت گذارند، البته ترتيبات سفـر مدوعين تا وين بدوش خودشان خـواهـــد بود، کانون فرهنگ و انجمن همبسته گی در فراهم آوری تسهيلات از قبيل سالون وتهيه جوايز به بهترين هـا و تنظيم موسيقی  همکاری خواهد نمود، در اين محفـل ازبرخی  بزرگان ادب وفرهنگ کشور نيز دعوت بعمل آمده است تا در ارزيابی سروده ها وآثار بانوان وتوزيع جوايز نقش ايفاء دارند.مراتب به آگاهی رسانيده شد، تا دوستان وفرهنگيان عزيز مطلع بوده وازهمين اکنون سهم ونقش شانرا برجسته وآشکار سازند

.بااحترام

غوث الدين ”مير”رئيس کانون فرهنگ افغان در اتريش ومسوؤل انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا

mir.ghousudden@chello.at

Lämna ett svar