انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

سیمین بارکزی، پرونده ای نامشخص و پیامدهای آن

http://www.youtube.com/watch?v=jsg6EKp3JSU

اقدام خانم بارکزی برای اعتراض مدنی در نفس خود یک امر معقول و عدالتخواهانه بوده و به جامعه میفهماند که شجاعت تنها مال مردان نیست که تفنگی را بگیرند و بجان دشمن و حتی دوستی فیر نمایند و باعث مرگ کتله ای از افرادی دارای حق زیستن گردند، بلکه یک زن هم میتواند بایک اعتراض جسورانه، هم جامعه ای داخل و هم جامعه ای بین الملل را متوجه جدی بودن امری نماید و شوک بیافریند

سیمین بارکزی نامی که قبل از اعتصاب غذا چندان آشنا به نظر نمیرسید، موصوف که باساس رای مردم هرات و تأیید کمیسیون مستقل انتخابات سمت نمایندگی مردم هرات را در پارلمان افغانستان بدست آورده بود تا قبل از رای محکمه ای اختصاصی نه پرونده ای و نه شکایتی علیه آن درج شده بود ولی با انتشار لیست شصت و دو نفری نمایندگان غیرمستحق تشخیص داده شده از جانب محکمۀ اختصاصی نام خانم بارکزی هم شامل این لیست بود.
شرح واقعاتی را که بعد از تدویر انتخابات دوردوم مجلس کنونی بوقوع پیوست همه ای هموطنان عزیز مو به مو به یاد دارند ولی آخرین واقعۀ ایکه بوقوع پیوست و منجر به حذف خانم بارکزی از عضویت مجلس نمایندگان افغانستان شد، تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حذف هشت نفر از مشمولین لیست شصت و دو نفری و جاگزین کردن هشت نفر دیگر از لیست الترناتیف، منجر به بروز بحرانهای جدید تری گردید که اعتصاب غذائی خانم بارکزی یکی از نمونه های آن است.
رآی اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنای روشنی ندارد، زیرا مشخص نیست که کمیسیون روی چه مستندات و اساساتی این تصمیم را اتخاذ نموده است.
 ـ آیا کمیسیون مستقل انتخابات باساس تحقیقات جداگانۀ خود مبادرت به کار نموده است؟
اگر دلیل این باشد پس چرا در مرحله ای اول، افراد حاضر و از جمله خانم بارکزی با اخذ گواهینامه ای همین کمیسیون به نمایندگی پارلمان راه پیدا کردند؟ آیا این کار نقض تمام پروسه های انجام شده تا مرحله ای تصمیم نهائی و تأیید وارد بودن اشکالات جدی در صداقت کاری اعضای کمیسیون، از جانب خود کمیسیون نیست؟
ـ آیا تصمیم کمیسیون انتخابات تأیید بخشی از رأی دادگاه اختصاصی بوده است؟
درینصورت بازهم خود کمیسیون انتخابات مورد سئوال قرار میگیرد زیرا اولین بار همین کمیسیون بود که مداخله دادستانی کل کشور را در امور کمیسیون و ایجاد محکمه ای احتصاصی را غیرقانونی اعلام کرد. پس چی شد که یک تصمیم غیرقانونی دوباره در لفافۀ قانون درآمد؟ این چه ملاک سنجشی است؟
ـ آیا این تصمیم باساس مصلحت و بخاطر تأمین منافع ملی اتخاذ گردیده است؟
آیا باز کردن مزخرفترین و طولانی ترین پرونده ای تاریخ بشریت، خدشه دار کردن حیثیت بین المللی کشور، خلق ناباوری در میان مردم، زیانهای اقتصادی هنگفت، به بازی گرفتن شخصیت حقیقی و حقوقی افراد جامعه، ضربه های جبران ناپذیر بر پیکره ای منافع ملی کشور نیست؟ پس آقایان از کدام منافع ملی حرف میزنند؟ و یا هم آدرس منافع ملی و منافع شخصی را اشتباه گرفته اند؟
ـ آیا ریشه ای تصامیم اخیر در مورد پارلمان به دفتر ریاست جمهوری بر میگردد؟
اگر هدف رئیس جمهور کرزی اعمال نفوذ در مجلس نمایندگان افغانستان باشد، تا همین حالاهم آقای رئیس جمهور در مقابل فیصله های مجلس نمایندگان نه در دور اول و نه پارلمان فعلی تن در نداده است، پس اعمال نفوذ با این همه هزینه های سیاسی و اقتصادی چه معنائی میتواند داشته باشد؟
بهرصورت حقیقت امر هرچه باشد که تا هنوز روشن نیست، اعتراض خانم بارکزی یک اعتراض مدنی بمورد و شجاعانه بوده و پا فشاری آن تاسرحد بخطر انداختن زندگی اش نمایانگر موجودیت حقی است که قربانی زورآزمائی افراد و گروه های زیاده خواه گردیده است.
اگر مبنای حذف خانم بارکزی از عضویت مجلس نمایندگان بروز تقلب بوده است، تقلب از جانب کی؟ از جانب کمیسیون انتخابات؟ پس باید خود کمیسیون پاسخگوی اعمال ناسنحیده ای خویش باشد.
یاهم تقلب از جانب خانم بارکزی؟ ولی این مورد نه قابل تصور است و نه قابل باور. یک خانم افغان با کدام امکانات اقتصادی و یا نفوذ وسیع اجتماعی آنهم در جامعه ای سنتی و مرد سالار افغانستان میتواند در انتخابات اعمال نفوذ و یا تقلبی را سازماندهی نماید.
اقدام خانم بارکزی برای اعتراض مدنی در نفس خود یک امر معقول و عدالتخواهانه بوده و به جامعه میفهماند که شجاعت تنها مال مردان نیست که تفنگی را بگیرند و بجان دشمن و حتی دوستی فیر نمایند و باعث مرگ کتله ای از افرادی دارای حق زیستن گردند، بلکه یک زن هم میتواند بایک اعتراض جسورانه، هم جامعه ای داخل و هم جامعه ای بین الملل را متوجه جدی بودن امری نماید و شوک بیافریند.
این دومین زن عضو پارلمان افغانستان است که برای افشای بی قانونی با به خطر انداختن حیات خود موج جهانی آفریده است و جهان را متوجه توانائی و سطح رشد آگاهی سیاسی زنان افغانستان نموده است.
انجمن افغانها در سويدن به لحاظ جنبه ای انسانی و مدنی قضیه، اعتراض خانم بارکزی را وارد دانسته و از خواست آن مبنی بر بازنگری پرونده اش حمایت مینماید و از مسئولین امور میخواهد که به موضوع رسیدگی نمایند و از خود خانم بارکزی هم میخواهد که اعتصاب خود را بشکناند و جان خود را بخطر نیاندازد و در مورد تعقیب اعتراضش تمام نهادهای مدنی پشتیبانش خواهد بود.
ـــــــــــــ
شعبه فرهنگي انجمن

Lämna ett svar