انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

سياست پناهندگي جديد باعث اخراج اجباري بيشتر پناهجويان خواهد شد

اکنون تلاشها براي اخراج سريع آنعده پناهجويان که پاسخ منفي گرفته وتاکنون به وطن شان عودت نکرده اند ، افزايش يافته است

در سکونه جنوب سويدن يک پروژه ء رويدست است که اخراج اجباري را در سال روان 40 در صد افزايش ميدهد . براي تمام سويدن اين پيشگويي به اخراج 3200 نفر مي انجامد

 

برطبق مقاله داگنس نيهتر ، در سکونه از جنوري الي مارچ امسال 115 اخراج عملي شده در حاليکه در همين دوران سال گذشته به تعداد 81 اخراج صورت گرفته بود.در نظر است که از تمام سويدن به تعداد  3200 نفر اخراج شود که اين رقم در سال گذشته به 2500 نفر ميرسيد که 30 در صد افزايش اخراج را نشان ميدهد .

اين افزايش در نتيجه سياست جديد پناهندگي بدست آمده که براساس توافق ميان حکومت و حزب محيط زيست بنا گرديده است . اصول اين توافق اينست که افراديکه به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده ميشود ، بايد عاجل سويدن را ترک کنند

در سکونه شيوه جديد کار غرض اخراج پناهجويان امتحان ميشود که سپس ميتواند در تمام سويدن عملي گردد. پوليس سکونه يک گروپ مخصوص گزمه را ايجاد کرده که افراد رادر محلات کار کنترول ميکند و گاهي از مردم کمک ميگيرد و افرادي را که اجازه اقامت ندارند ، دستگير و توقيف مينمايد .

برعلاوه زمان نگهداري دوسيه هاي اخراجي نزد پوليس از 127روز به 89 روز در مورد عراقي ها تقليل يافته است .

توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن ، اداره مهاجرت ، پوليس و کارکنان اداره  پرستاري و حمل ونقل زندانيان را بخاطر عدم هماهنگي ميان خود غرض اخراج سريع و موثر پناهجويان انتقاد نموده است

يک گزارش مشورتي اخيرا نشان داده که عمليه اخراج با هزينه سالانه 300 مليون کرون موثر گرديده و تعداد بيشتر پناهجويان اخراج خواهند شد .

يکي از کمبوديها در زمينه عدم موجوديت جاي ( بستر ) کافي در نظارتخانه  هاي اداره مهاجرت است .  امروز به تعداد230 جاي ( بستر )در نظارتخانه هاي اداره مهاجرت وجود دارد که سالانه يک مليون کرون خرچ دارد . يکي از مقامات پوليس ميگويد که مسئله افزايش جاي در نظارتخانه  ها يک تصميم سياسي است  . يکي از مسوولين اداره مهاجرت ميگويد که سياستمداران ميگويند که عودت بسيار مهم است اما عجيب است که جاي را در توقيف خانه ها ( مثلاٌ به 500 جاي ) افزايش نميدهند و اين گران است . اما هدف ما کاهش دادن زمان نگهداري در نظارتخانه ها گزارش مشورتي پيشنهاد ميکند که تعداد بيشتر اخراج افزايش يابد نسبت به اينکه پناهجويان در نظارتخانه  خانه ها

نگهداري شوند . دليل آن  هم اقتصادي است وهم  انساني

سال گذشته حد وسط نگهداري  در تظارتخانه ها 21 روزبود و امسال تا 18 روز تقليل شده است . در بهار يک بررسي دولتي پيشنهاد نمود که هيچ کسي نبايد بدون فيصله محکمه بيشتر از 14 روز در نظارتخانه  ها نگهداري شود

 

نويسنده ان پرشون

***

هزاران دوسيه نزد پوليس موجود است

بعد از تهاجم امريکا به عراق به تعداد 28000 پناهجوي عراقي اجازه اقامت در سويدن دريافت نمودند

بعد از سال 2008  هزاران عراقي پاسخ منفي دريافت کردند

اخراج هاي اجباري

سال گذشته به تعدا د 2500 پناهجو از سويدن اخراج شدند

امسال برطبق برنامه به تعدا 3200 نفر بايد اخراج شوند. تعداد دوسيه هاي اخراجي نزد پوليس افزايش مي يابد

سالانه 10000 دوسيه جديد مي آيد و چند هزار آن تغيير مي يابد. آنها رهسپارديار ديگر ميشوند

 

در کل به تعداد 17000 دوسيه اخراجي نزد پوليس موجود ميباشد

 

نظارتخانه هاي اداره مهاجرت

يک شبانه روز در تظارتخانه 3000 کرون هزينه برميدارد

حمل ونقل پناهجو در داخل کشور بطور متوسط 5000 کرون خرچ دارد

هزينه سنگين اخراج

 

در اول دسمبر 2008 اولين اخراج بزرگ توسط طياره چارتر به بغداد صورت گرفت

در مجموع تاکنون به تعداد 26 پرواز انجام يافته واغلب آن در همکاري با کشور هاي ديگر

هرپرواز چارتر مبلغ 800 هزار الي 2.1 مليون کرون خرچ دارد وبرعلاوه هزينه پوسونل

در سال 2011 بودجه براي سفر مبلغ 40 مليون کرون  افزايش يافت و به 279 مليون کرون ارتقا يافت

در مجموع مبلغ 110 مليون کرون در ماه هزينه  پناهجوياني است که فيصله منفي گرفته اما به وطن خود برنميگردند

ترجمه از نسيم سحر

منبع : روز نامه داگنس نيهيتر

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-asylpolitik-ska-fa-700-fler-tvangsutvisade

 

 

 

Lämna ett svar