انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن قوانين ومقررات جديد

سقف اشتراک دریک گردهمایی افزایش می یابد ولی از تدویر محفل ها و جشن ها جلوگیری گردد

سقف اشتراک دریک گردهمایی افزایش می یابد ولی از تدویر محفل ها و جشن ها جلوگیری گردد

سقف اشتراک کنندگان در یک برنامه از 50 نفر به حداکثر 300 نفرنشسته از اول نوامبر 2020 افزایش می یابد. اما در کلوب های شبانه ”از برگزاری محفل و جشن” جلوگیری گردد و قوانین در زمینه سخت گیرتر می شود. این مطلب را استیفان لوفون صدراعظم سویدن روز پنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

سقف اشتراک کنندگان تمام برنامه های ورزشی و فرهنگی حد اکثر 300 نفرنشسته خواهد بود . این فیصله شامل نه تنها رویدادهای فرهنگی و ورزشی بلکه مجالس مذهبی نیز می شود. این تغییر از تاریخ اول نوامبر 2020اعمال می شود.
حکومت قبلاً اعلام کرده بود که برای برگزاری محفل های ورزشی و فرهنگی سقف حداکثر 500 نفررا برنامه ریزی کرده بود ، اما اکنون تصمیم گرفته است که به جای آن 300 نفر را تعیین کند. این کار با درنظرداشت وضعیت عفونت فعلی انجام می شود.

تغییرات دراین آیین نامه (förordningen) به این معنی است که افرادی از جمعی باهم [همراه باهم] (samma sällskap) میتوانند در یک برنامه درکنار هم بنشینند.افراد دیگر باید حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشند. با این حال ، هیئت های اداری ولایتی (länsstyrelser ) پس از گفتگو با داکتران جلوگیری ازسرایت عفونت ، می توانند مقررات محلی را معرفی کنند که به افراد کمتری اجازه تدویر محافل را صادر نمایند.
دولت همچنین محدودیت های بیشتری را برای مقابله با برنامه های رقص که در کلوپ های شبانه با وجود شیوع پاندیمی کرونا برگزار میگردد ، وضع نمود. برای جلوگیری از ازدحام ، دولت تصمیم گرفته است که اجرای رقص عمومی برای بیش از 50 نفر بار دیگر ممنوع شود.
استیفان لووین (Stefan Löfven) گفت که در کلوپ های شبانه برگزای جشن ها پایان (slutfestat) داده شود و بایداین مدت زمان را داشته باشیم تا عفونت به طور چشمگیری سرایت ننماید.
حکومت همچنین تصمیم گرفته است قانون موقت جلوگیری از گسترش عفونت (lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder ) را تمدید کند. اقدامات موقت جلوگیری از گسترش عفونت که در پایان سال جاری به اتمام میرسید تا آخرماه می 2021 تمدید می شود.
صدراعظم سویدن گفت که این بدان معناست که کسانی که یک کافه( قهوه خانه) ، یک رستورانت یا بار(bar) را اداره می کنند باید اطمینان حاصل کنند که از ازدحام مردم جلوگیری می کنند.
یوهان کارلسون (Johan Carlson) رئیس اداره صحت عامه سویدن میگوید: فکر نمی کنم این محدودیت ها را که اکنون در حال کاهش آنها هستیم ، تأثیر عمده ای در شیوع عفونت داشته باشند. سرایت عفونت عمدتا در محل های کار ، خانه و مهمانی ها( محافل جشن ) اتفاق می افتد.
طابق قانون جزای نقض مقررات:

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.
مطابق بند 29 قانون نظم عمومی ، مجازات نقض این ممنوعیت جزای نقدی یا حبس حداکثر شش ماه میباشد.
همزمان مقررات خاصی که برای افراد مسن بالاتر از هفتاد سال وضع شده بود، فسخ گردید. اکنون قانون یکسان بالای تمام افراد صرف نظر از سن تطبیق میگردد. قبلا افراد مسن محدودیتهای دیدار با نزدیکان خودداشتند و از این لحاظ تعداد زیادی به امراض روانی دچار شده بودند. از طرف دیگر گفته میشود که این مقررات ویژه جان حد اقل 1300 مسن را نجات داده است.
ترجمه و تلخیص از : ن س
غرض اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.dn.se/sverige/publiktaget-hojs-for-sittande-evenemang/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/
 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-

sammankomster-och-tillstallningar/

Lämna ett svar